Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov

Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahovRiadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov riadi, koordinuje a usmerňuje špecializované činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov vykonávané v rezorte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne na iných ústredných orgánoch štátnej správy. Zabezpečuje prípravu strategických zámerov a koncepčných materiálov v oblasti zahraničnej politiky. Zabezpečuje protokolárne a styčné úlohy a vzťahy so zahraničnými inštitúciami, s medzinárodnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a organizáciami v zahraničí. Vedie porady, koordinuje zamestnancov a činnosti riadeného organizačného útvaru, kontroluje plnenie úloh a nesie za ich plnenie zodpovednosť. V rámci svojej pôsobnosti monitoruje zahraničnopolitickú situáciu a udalosti v zahraničí, analyzuje ich a vyhodnocuje a v prípade potreby sa podieľa na príprave stanovísk a reakcií pre potreby rezortov, prípadne ďalších subjektov. Podieľa sa na vypracúvaní návrhov medzinárodných zmlúv, koordinuje proces ich uzatvárania,...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
22857/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213005
ESCO
823
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1213005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
politická a regionálna geografia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy analýzy vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska integrácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy vypracovávania spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy tvorby a podieľania sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy podkladov pre koncepčné postupy zahraničnej politiky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie vnútorných predpisov alebo noriem zabezpečujúcich výkon štátnej správy v príslušnom odbore služby alebo vo vymedzenej pôsobnosti príslušného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koncepčných alebo metodických činností na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a posudzovanie stanovísk a podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie predbežných stanovísk k novým legislatívnym návrhom SR a stanovísk k nelegislatívnym návrhom EÚ, zabezpečovanie prípravy čiastkového stanoviska pre zástupcov SR v pracovných skupinách a výboroch Rady a Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe stratégie štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia dohôd o medzinárodnej spolupráci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami v odbore v rámci EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba a realizácia dohôd o medzinárodnej spolupráci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zahraničných vzťahov so zahraničnými inštitúciami, s medzinárodnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a partnerskými organizáciami v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie styčných a protokolárnych úloh v oblasti európskych a medzinárodných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie záujmov SR v EÚ v oblasti zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie SR v odborných orgánoch EÚ a v medzivládnych a medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie diskusií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinačná činnosť pri zabezpečovaní zjednocovania medzinárodnej zmluvnej praxe SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zjednávania a vnútroštátneho prejednávania medzinárodných zmlúv, vrátane zmlúv v rámci EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinačná činnosť pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie právnych predpisov EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.