Hlavný účtovník

Hlavný účtovníkHlavný účtovník je zodpovedný za riadenie, kontrolu a metodickú podporu tímu účtovníkov, je zodpovedný za riadenie a dozor odborných a finančných procesov v organizácii. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. Spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania organizácie. Ďalej zodpovedá za plánovanie a monitoring nákladov a čerpania finančných zdrojov, spracovanie účtovnej závierky a účtovných výkazov, či už mandatórnych, alebo podporných pre riadenie organizácie a podobne. Spoluzodpovedá za financovanie a ekonomickú efektívnosť činnosti organizácie. Zodpovedá za kvalitné plnenie úloh a efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22856/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHead accountant
ENLead accountant
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411001
ESCO
47
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti účtovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby výpočtov a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcie a metodiky finančnej analýzy a finančného plánovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zostavovaní kontrolných akcií súvisiacich s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola rozboru účtovnej a finančnej situácie organizácie, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, účtovného systému, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave prognóz v oblasti účtovníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaúčtovanie účtovných zápisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a kontrola finančných analýz organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vytváraní, zavádzaní a prevádzke účtovného systému v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí v účtovníctve organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. neuhradené faktúry a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri finančnom riadení organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba Cash flow. Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania organizácie (vrátane výberu zhodnotenia finančných prebytkov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu účtovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác zvereného oddelenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.