Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávokŠpecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok vykonáva koncepčnú, kontrolnú a metodickú činnosť zameranú na oblasť vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje právnu agendu súvisiacu so správou a vymáhaním pohľadávok organizácie. Aktívne sa podieľa na spolupráci so súdnym exekútorom, prípadne mandátnymi spoločnosťami pri postupovaní nevymožených pohľadávok organizácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22855/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCollection specialist
SKExpert na vymáhanie pohľadávok
SKVymáhač pohľadávok
SKŠpecialista v oblasti vymáhania pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča v oblasti vymáhania pohľadávok.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619003
ESCO
1809
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2619003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti pohľadávok
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vymáhania pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika tvorby opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
upomienkový proces pri vymáhaní pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobný styk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia bonity klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy platobnej morálky a dôveryhodnosti klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá vyhotovovania rozhodnutí o odpisoch pre nevymožiteľnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: účtovných dokladov
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, postupoch, právnych a ďalších predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vybavovanie písomných podnetov a podaní v oblasti vecnej pôsobnosti vymáhania pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhovanie opatrení na maximalizáciu návratnosti pohľadávok s rizikom neúplného splatenia pohľadávok v dohodnutej lehote a výške. Navrhovanie a implementovanie zmien procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obhliadky a supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola úverových návrhov a ratingu a príprava možností riešenia pre rizikových klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring rizikových klientov a analýza ich ekonomickej situácie. Monitoring a analýza plnenia kritérií prípustnosti kolaterálov v súlade s platnými právnymi predpismi na zabezpečovacie prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie archívnych dát a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. príprava zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok (dokumentácia súvisiaca s reštrukturalizáciou a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. súdy, mandátne organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie postupov a metód vymáhania pohľadávok tretími stranami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie predaja zábezpeky pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. dražby nehnuteľnosti, predaj zásob, exekúcia účtu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.