Fakturant

FakturantFakturant vystavuje odberateľské faktúry, prijíma a kontroluje dodávateľské faktúry, dobropisy, ťarchopisy a zabezpečuje ich likvidáciu. Zodpovedá za ich evidenciu a príslušnú administratívu. Kontroluje podklady k fakturácii so zmluvnou dokumentáciou....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22514/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na podobnej pozícii.
ISCO-08
4311
SK ISCO-08
4311001
ESCO
1831
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
4311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy likvidácie faktúr
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy účtovania v cudzej mene (menové kurzy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie a opravovanie zistených chybných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie splatnosti faktúr
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zadávanie nezaplatených faktúr v lehote splatnosti na upomienku. Odovzdávanie pohľadávok na vymáhanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
reporting, monitoring finančných ukazovateľov a kontrola správnosti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie a kontrola daní na faktúrach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola spotrebnej dane a DPH.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia faktúr a odsúhlasovanie peňažných zostatkov s odberateľmi a dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nezaplatené faktúry.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie odberateľských/dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
likvidácia faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie odberateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov na základe zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na mesačnú, kvartálnu a ročnú fakturáciu a účtovné uzávierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzniknutých nezrovnalostí na faktúrach, dobropisoch a ťarchopisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.