Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok

Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávokOdborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok spracováva a vedie agendu pohľadávok organizácie. Monitoruje a analyzuje stav pohľadávok klientov voči organizácii. Komunikuje s právnym oddelením (právnikom) a zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávok od klientov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22512/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent správy pohľadávok
SKSprávca pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča v oblasti vymáhania pohľadávok.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313003
ESCO
1481
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
3313003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
organizačné správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmluvy (o pôžičky, úvery, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a iné zmluvy), faktúry, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. monitoring zmien v oblasti faktúr, platobných podkladov a dokladov (napr. storno, čiastočné storno faktúry a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úhrad pohľadávok po lehote splatnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola bankových výpisov, vyrovnanie položiek zákazníkov, správne spárovanie platby a faktúr v bankovom výpise.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odsúhlasovanie a eskalovanie neuhradených zostatkov, vrátane alokovania platieb klientov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vypracovanie upomienky/písomnej výzvy pri vzniku pohľadávky (informácia o neuhradenej faktúre v dohodnutej čiastke alebo čiastke uvedenej v zmluve, napr. nájomnej a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na analýzy a reporty súvisiace s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a vedenie agendy pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie stavu pohľadávok evidovaných v informačnom systéme organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba prehľadov dlžníkov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie kompletných, aktuálnych a presných klientskych údajov a ich zmien v informačnom systéme organizácii. Vypracovávanie prehľadov dlžníkov podľa potrieb obchodného, finančného a ďalších oddelení. Monitoring dlžníkov a pohľadávok za účelom navrhovania opatrení na zabránenie nárastu pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie postupov a metód vymáhania pohľadávok tretími stranami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s dlžníkom o záväzku voči veriteľovi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. písomné alebo telefonické kontaktovanie dlžníka o neuhradenom záväzku voči veriteľovi s cieľom splnenia svojho záväzku v čo najkratšom možnom termíne. Dohadovanie termínov úhrad a splátkových kalendárov. Riešenie konfliktov a sporov s dlžníkmi v oblasti záväzku voči veriteľovi.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.