Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok

Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávokOdborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok navrhuje a realizuje opatrenia na maximalizáciu návratnosti pohľadávok spoločnosti voči rizikovým klientom/dlžníkom. Monitoruje a analyzuje ich ekonomickú situáciu. Navrhuje zmeny procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte. Monitoruje stav pohľadávok, spravuje ich, nastavuje komunikáciu s dlžníkmi, navrhuje spôsoby splácania pohľadávky. Realizuje mimosúdne vymáhanie pohľadávok, upomínanie dlžníkov a reportuje o stave vymáhania pohľadávok (nejedná sa o poskytovanie právnych služieb). Pripravuje zmluvnú dokumentáciu pri reštrukturalizácii a sleduje dodržiavanie dohodnutých podmienok splácania. Pripravuje podklady pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, spolupracuje s externými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami realizujúcimi vymáhanie pohľadávok. Komunikuje a spolupracuje aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pripravuje a sumarizuje podklady na realizáciu dobrovoľných dražieb, vykonáva počiatočné úkony pri realizáci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
1956/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista vymáhania pohľadávok
SKManager pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313003
ESCO
1809
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3313003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dobrovoľných dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy záložného práva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika tvorby opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riziková analýza klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modely výpočtu pohľadávok v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy spracovávania podkladov na správu o stave pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring Obchodného vestníka v oblasti začatých konkurzných konaní voči klientom finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet výšky pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom správneho výkonu, vrátane spracovania súdnych žalôb, exekučných návrhov, povoľovania splátkových kalendárov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k postúpeniu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priprava podkladov k tvorbe metodiky kategorizácie pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priprava podkladov k analýze tvorby a rozpúšťania opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane spolupráce s ostatnými útvarmi finančnej inštitúcie pri ich vymáhaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Písomné a telefonické upomínanie klientov, vypracovávanie splátkových dohôd, sledovanie ich dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
4
počiatočné úkony pri realizácii záložného práva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.