Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok

Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávokOdborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok navrhuje a realizuje opatrenia na maximalizáciu návratnosti pohľadávok spoločnosti voči rizikovým klientom/dlžníkom. Monitoruje a analyzuje ich ekonomickú situáciu. Navrhuje zmeny procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte. Monitoruje stav pohľadávok, spravuje ich, nastavuje komunikáciu s dlžníkmi, navrhuje spôsoby splácania pohľadávky. Realizuje mimosúdne vymáhanie pohľadávok, upomínanie dlžníkov a reportuje o stave vymáhania pohľadávok (nejedná sa o poskytovanie právnych služieb). Pripravuje zmluvnú dokumentáciu pri reštrukturalizácii a sleduje dodržiavanie dohodnutých podmienok splácania. Pripravuje podklady pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, spolupracuje s externými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami realizujúcimi vymáhanie pohľadávok. Komunikuje a spolupracuje aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pripravuje a sumarizuje podklady na realizáciu dobrovoľných dražieb, vykonáva počiatočné úkony pri realiz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
1956/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista vymáhania pohľadávok
SKManager pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313003
ESCO
1809
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3313003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dobrovoľných dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy záložného práva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika tvorby opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riziková analýza klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modely výpočtu pohľadávok v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy spracovávania podkladov na správu o stave pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring Obchodného vestníka v oblasti začatých konkurzných konaní voči klientom finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet výšky pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom správneho výkonu, vrátane spracovania súdnych žalôb, exekučných návrhov, povoľovania splátkových kalendárov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k postúpeniu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priprava podkladov k tvorbe metodiky kategorizácie pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priprava podkladov k analýze tvorby a rozpúšťania opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane spolupráce s ostatnými útvarmi finančnej inštitúcie pri ich vymáhaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Písomné a telefonické upomínanie klientov, vypracovávanie splátkových dohôd, sledovanie ich dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
4
počiatočné úkony pri realizácii záložného práva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.