Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu

Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných agendách kapitálového trhu. Vyhotovuje pravidelné reporty, vedie príslušné evidencie a spracováva žiadosti o opakujúcu sa dokumentáciu. Kontroluje kompletnosť a správnosť poskytnutých údajov. Monitoruje transakcie, vedie databázy a evidencie v systéme. Spolupracuje pri odhaľovaní podvodov a riešení reklamácií. Zúčtováva a kontroluje ucelené okruhy v rámci zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Back office v oblasti kapitálového trhu
Referent / Odborný asistent v oblasti kapitálového trhu
Treasury Back Office Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08
4312005 - Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy obchodovania s cennými papiermi
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
ekonomické ukazovatele
4
pravidlá a postupy skartácie
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
postupy evidencie a archivácie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
subjekty kapitálového trhu a ich činnosť
4
finančné nástroje na kapitálovom trhu
4
interné predpisy a procesy v organizácii
4
finančný trh
Špecifikácia:
Jeho úlohy a funkcie, členenie, hlavné trendy vo vývoji.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečenie úschovy cenných papierov v centrálnom depozitári banky alebo pobočky
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
4
písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
4
kontrola platieb za cenné papiere podľa klientov
4
kontrola priebehu platobných operácií pri primárnych emisiách cenných papierov
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
kontrola účtovných dokladov
4
vedenie evidencie majetku (finančných nástrojov a peňažných prostriedkov) organizácie
4
kontrola úplnosti a správnosti údajov
4
spolupráca pri odhaľovaní podvodov
4
zúčtovanie a kontrola zúčtovania obchodov s cennými papiermi a finančnými nástrojmi
4
vyhotovovanie reportov
4
monitoring transakcií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.