Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu

Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhuAdministratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných agendách kapitálového trhu. Vyhotovuje pravidelné reporty, vedie príslušné evidencie a vybavuje žiadosti o opakujúcu sa dokumentáciu. Kontroluje kompletnosť a správnosť poskytnutých údajov. Monitoruje transakcie, spracováva informácie v informačnom systéme a vedie evidenciu v systéme. Vedie a aktualizuje databázy. Spolupracuje pri odhaľovaní podvodov a riešení reklamácií. Zúčtováva a kontroluje ucelené okruhy v rámci zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1913/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAssistant
ENSecretary
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4312
SK ISCO-08
4312005
ESCO
1836
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
4312005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné nástroje na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy obchodovania s cennými papiermi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
subjekty kapitálového trhu a ich činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Jeho úlohy a funkcie, členenie, hlavné trendy vo vývoji.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zúčtovanie a kontrola zúčtovania obchodov s cennými papiermi a finančnými nástrojmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úplnosti a správnosti údajov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring transakcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri odhaľovaní podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola priebehu platobných operácií pri primárnych emisiách cenných papierov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola platieb za cenné papiere podľa klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia dokladov a materiálov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie majetku (finančných nástrojov a peňažných prostriedkov) organizácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie reportov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na rokovania, porady
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie úschovy cenných papierov v centrálnom depozitári banky alebo pobočky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.