Administratívny pracovník v bankovníctve

Administratívny pracovník v bankovníctveAdministratívny pracovník v bankovníctve vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných útvaroch banky. Spracováva informácie v informačnom systéme, aktualizuje databázy. Administratívne spracováva odborné materiály vypracované odbornými zamestnancami, pripravuje analýzy, štatistiky, reporty. Spracováva odborné informácie podľa pokynov nadriadeného zamestnanca. Riadi, koordinuje a vykonáva podporné činnosti pre nadriadeného vedúceho zamestnanca a pre odborných zamestnancov. Vyhotovuje záznamy z rokovaní. Spracováva informácie v príslušnom informačnom systéme, zapisuje údaje do databáz a pripravuje podklady na generovanie rôznych výstupných zostáv s dôrazom na ochranu osobných údajov. Archivuje dokumenty v súlade s internými predpismi, zabezpečuje skartáciu a vyraďovanie dokumentov. Komunikuje s rôznymi útvarmi, odbormi, inštitúciami, organizáciami....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1912/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAssistent director
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4312
SK ISCO-08
4312002
ESCO
1837
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4312002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a techniky telepráce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Orientácia v bankových produktoch a službách poskytovaných konkrétnou bankou, znalosť obchodných podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv, dokumentov. Znalosť registratúrneho poriadku a správy registratúry, znalosť interných systémov a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné zásady a princípy styku, komunikácie s bankami, poisťovňami, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a inštitúciami, s ktorými bude pri vykonávaní svojich úloh prichádzať do kontaktu osobne, písomne/ e-mailovo, telefonicky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Administratívny pracovník pracuje s registratúrou, registratúrnym poriadkom, prípadne registratúrnym plánom a musí vedieť zapísať registratúrny záznam, vyhľadať a orientovať sa v spisoch banky.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Keďže jedna z úloh je archivácia, musí ovládať aj pravidlá a postupy skartácie a vyraďovacieho konania.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade organizovania konferencií, seminárov, školení, webinárov, rokovaní musí ovládať interné zásady a postupy. V prípade online podujatí nutná znalosť platforiem MS Teams, Webex a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade práce pre právne oddelenie nutná znalosť náležitostí zmlúv. V prípade iných ako právnych oddelení nutná všeobecná znalosť napríklad pre potreby kontroly a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné znalosti náležitostí úradnej a obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Administratívna podpora zahŕňa korešpondenciu s finančnými inštitúciami, verejnou správou, inštitúciami na úrovni EÚ aj v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade potreby organizovania a následného vykazovania a vyúčtovania pracovnej cesty nutnosť znalosti administratívnych postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov evidencie a archivácie korešpondencie, zmlúv, dokumentov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie GDPR), znalosť internej smernice na ochranu osobných údajov a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť interných predpisov a noriem špecifických pre daný útvar.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy odpisovania a vyraďovania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť interných postupov aj právnych predpisov upravujúcich odpisovanie a vyraďovanie majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy inventarizácie, označovania majetku, súpisu, kontrola aktuálneho stavu, vyraďovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť interných pravidiel aj všeobecne platných noriem, účasť na školeniach v oblasti ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Nutná znalosť práce s počítačom, MS Office, príprava obrazových a textových podkladov, príprava štatistík, analýz a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základná orientácia pri evidovaní, registrovaní, využívaní, pri príprave podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia v praxi a dodržiavanie základných zásad a pravidiel nutná.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príprava podklad pre analýzy, základná analýza dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov, nariadenia GDPR, internej smernice na ochranu osobných údajov a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia dokladov a materiálov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Kompletizácia dokumentov, dokladov na semináre, rokovania, konferencie a iné udalosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na rokovania, porady
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov na rokovania, porady, vyhotovovanie zápisov z rokovaní a porád.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie požadovanej dokumentácie, využívanie robotickej procesnej automatizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Skartácia jednotlivých dokumentov, prípadne zabezpečovanie vyraďovacieho a skartačného konania.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rezervácia cestovných lístkov a miesteniek
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie služobných záznamov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade potreby písanie v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s ostatnými útvarmi banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Komunikácia s ostatnými útvarmi banky- elektronicky, osobne, využitím platforiem a interných komunikačných procesov. Práca z domu, aj v kancelárii.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s odbornými útvarmi banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia v rámci banky s rôznymi oddeleniami, s inými finančnými inštitúciami, s klientmi banky, so štátnymi inštitúciami, s archívom a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie chodu úseku, útvaru objednávaním kancelárskych potrieb a zabezpečovaním špecifických potrieb podľa daného útvaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie materiálovo-technického vybavenia chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie materiálovo-technického vybavenia chodu úseku v spolupráci s príslušným oddelením zodpovedným za nákup a zabezpečenie týchto potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.