Odborný pracovník splátkového predaja

Odborný pracovník splátkového predajaOdborný pracovník splátkového predaja zabezpečuje odbornú pomoc a predaj produktov splátkového predaja existujúcim a potenciálnym klientom poskytovateľa spotrebiteľských úverov. Ide o aktívny predaj a poskytovanie informácií o jednotlivých produktoch. Zaisťuje uzatváranie a schvaľovanie úverových zmlúv a spracovanie príslušných dokladov. Odborný pracovník splátkového predaja poskytuje odbornú pomoc a predaj produktov splátkového predaja klientom a zákazníkom obchodného partnera, ktorého tovary sú predmetom financovania. Navrhuje spôsob financovania tovarov a služieb na základe potrieb klienta a typu financovaného tovaru. Zadáva údaje do informačného systému poskytovateľa spotrebiteľských úverov, tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Plní stanovené ciele a obchodný plán, vykonáva reporty s vyhodnotením predaja a zodpovedá za plnenie plánu predaja produktov. Spolupracuje s ďalšími úsekmi poskytovateľa spotrebiteľských úverov a obchodného partnera. Pri svojej činnosti prihliada...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1907/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista splátkového predaja
SKŠpecialista na splátkový predaj
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska (samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ) podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Poznámka: Register podľa §13, ods. 1, písm. d
Podregister podľa § 13, ods. 4, písm. b.


Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.


Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Vzdelávanie v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3312
SK ISCO-08
3312006
ESCO
1973
SK NACE Rev. 2
K64,K66
CPA 2015
K64,K66
Príslušnosť k povolaniu
3312006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy súvisiace s vykonávanou agendou v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Perspektíva: Aktuálna
3
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Druhy spotrebiteľských úverov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy cross-sellingu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné a komunikačné technológie a nástroje na poskytovanie bankových služieb na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy, spôsoby a pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dlhová služba a riziká úverovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovávanie cenových ponúk
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie a evidencia klientskej dokumentácie v oblasti splátkového predaja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie a zaznamenávanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnej situácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie poradenstva klientovi a predaj produktov splátkového predaja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uzatváranie úverových a zálohových (ručiteľských) zmlúv, vykonávanie zmien, vrátane vybavovania odkladov splátok úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V mene poskytovateľa spotrebiteľských úverov.
Perspektíva: Aktuálna
3
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uzatváranie zmlúv a vykonávanie zmien v zmluvnej dokumentácii na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca a komunikácia s úsekmi poskytovateľa spotrebiteľských úverov a obchodného partnera
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predkladanie ponúk a uzavieranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.