Finančný analytik pre úverové portfólio

Finančný analytik pre úverové portfólio analyzuje a monitoruje úverové portfólio banky, spracováva komentáre o jeho vývoji. Tvorí metodiku na sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v zmysle interných predpisov a štandardov Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Analytik riadenia rizík
Analytik úverového portfólia
Risk analytik v bankovníctve
Špecialista pre úverové portfólio
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413018 - Finančný analytik pre úverové portfólio
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
interné procesy v organizácii
7
medzinárodné bankovníctvo
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku komerčnej banky
7
metódy a postupy finančnej analýzy
7
úverový obchod
6
bankovníctvo a bankové služby
6
operačná analýza
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
práca s tabuľkovým procesorom
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
6
finančné modelovanie
7
druhy rizík v bankovníctve
Špecifikácia:
operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
7
metódy riadenia úverového portfólia
7
úverová politika komerčných bánk
7
úlohy Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
7
princípy a nástroje regulácie úverových obchodov komerčných bánk
7
finančný trh
Špecifikácia:
Jeho úlohy, funkcie, inštitúcie a produkty, vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
7
hĺbková analýza dát
Špecifikácia:
data mining
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spracovávanie analýz úverového portfólia
6
spracovávanie analýz obchodných prípadov a analýz klientov, vrátane ich úverovej angažovanosti
6
príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
6
analýza a vyhodnocovanie kvality a rizikovosti úverového porfólia banky
7
vypracovávanie prehľadov úverového portfólia banky
7
vypracovanie komentárov o vývoji úverového portfólia banky
7
tvorba metodiky
Špecifikácia:
sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v bankovníctve
7
navrhovanie zmien v riadení úverového rizika
7
participácia na vývoji úverovej politiky banky a jej úverových procesov
7
kontrola dodržiavania stanovených metodických postupov a ich účinnosti, vrátane dodržiavania úverových limitov
7
navrhovanie opatrení na optimalizáciu rizík v úverovom portfóliu
7
aktualizácia parametrov modelov na vyhodnocovanie rizikovosti klientov
7
participácia na zabezpečovaní kontrolných činností súvisiacich s úverovým obchodom
7
koordinácia príprav ad hoc výkazov a informácií pre vrcholový manažment, obchodné útvary, akcionárov a ratingové agentúry
7
spracovávanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie
7
hodnotenie a riadenie bankových rizík
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.