Finančný analytik pre úverové portfólio

Finančný analytik pre úverové portfólioFinančný analytik pre úverové portfólio analyzuje a monitoruje úverové portfólio banky, spracováva komentáre o jeho vývoji. Tvorí metodiku na sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v zmysle interných predpisov a štandardov Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky. Finančný analytik pre úverové portfólio navrhuje zmeny v riadení úverového rizika, participuje pri vyvíjaní úverovej politiky a úverových procesov. Participuje na procese monitoringu úverového portfólia, identifikuje kreditné riziká a koordinuje ich s tímom rizikového manažmentu. Vedie a spravuje dokumentáciu na účely príslušného odborného útvaru. Spracováva analýzy štruktúr a rizík úverového portfólia a navrhuje opatrenia na ich optimalizáciu. Podieľa sa na vývoji a použití nástrojov na riadenie rizika. Spolupracuje s externými a internými audítormi, regulátormi na národnej a európskej úrovni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1895/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAnalytik úverového portfólia
ENCredit portfolio analyst
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413018
ESCO
1479
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku komerčnej banky.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zabezpečovacie nástroje na minimalizovanie obchodných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačná analýza
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zásady, metódy a techniky telepráce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy úverov a ich špecifiká
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy úverovania podnikateľských subjektov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverová stratégia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverová politika komerčných bánk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a nástroje regulácie úverových obchodov komerčných bánk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné a kapitálové riziko.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy finančného modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodnutia ECB
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hĺbkovej analýzy dát v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Data mining.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Jeho úlohy, funkcie, inštitúcie a produkty, vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania finančného trhu a jeho regulácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dlhová služba a riziká úverovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy odsúhlasovania záväzkov, platieb, bankových výpisov, dlhov, sledovania stavov na účtoch a zostavovania hlásení o jednotlivých účtoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania analytickej a hodnotiacej činnosti pri príprave podkladov na rozhodovací proces
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo finančných nástrojoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava strategických a cenových analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
tvorba metodiky
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v bankovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prehľadov úverového portfólia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a kontrola priorít, poslania a cieľov projektov v portfóliu (alebo programe) organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na zabezpečovaní kontrolných činností súvisiacich s úverovým obchodom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
kontrola úverových návrhov a ratingu a príprava možností riešenia pre rizikových klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania stanovených metodických postupov a ich účinnosti, vrátane dodržiavania úverových limitov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie kvality a rizikovosti úverového porfólia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza akciového trhu na makroúrovni, odvetvovej úrovni, mikroúrovni a na úrovni portfólia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a riadenie bankových rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie komentárov o vývoji úverového portfólia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza produktového portfólia finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie analýz obchodných prípadov a analýz klientov, vrátane ich úverovej angažovanosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov online analytík
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení na optimalizáciu rizík v úverovom portfóliu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie zmien v riadení úverového rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na vývoji úverovej politiky banky a jej úverových procesov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
aktualizácia parametrov modelov na vyhodnocovanie rizikovosti klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
koordinácia príprav ad hoc výkazov a informácií pre vrcholový manažment, obchodné útvary, akcionárov a ratingové agentúry
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.