Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve

Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve koordinuje aktivity, komunikáciu a predaj v rámci predajnej siete. Zabezpečuje jej rozvoj a expanziu, implementuje koncepcie rozvoja, predkladá návrhy a opatrenia na podporu a zefektívnenie predaja. Monitoruje a analyzuje plnenie obchodného plánu. Zabezpečuje koordinovaný prístup k vybraným cieľovým skupinám klientov, definuje ich požiadavky na produkty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Account manager
Špecialista podpory obchodnej siete
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413001 - Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
4
úverový obchod
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
v oblasti finančného trhu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
4
princípy obchodovania s cennými papiermi
4
finančný trh
Špecifikácia:
Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
4
garancie a garančné schémy v oblasti kapitálového trhu
Špecifikácia:
Systém ich fungovania.
4
právne predpisy v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 747/2004 Z. z.o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
4
pravidlá ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb
Špecifikácia:
Princípy fungovania Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií a rozsah, výška ich ochrany. Zákon č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
4
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
4
vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
4
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
4
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
4
obchodovanie s aktívami a finančnými nástrojmi
4
účasť na tvorbe interných a externých výkazov o finančných investíciách spoločnosti
4
zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
4
posudzovanie finančných rizík konkrétnych obchodov, vrátane posudzovania predložených obchodných zmlúv
4
sledovanie a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
4
účasť a spolupráca na vývoji nových produktov
4
participácia na tvorbe obchodého a finančného plánu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.