Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v technologickej a technickej oblasti. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu k realizácii a modernizácii investícií. Riadi výrobu, udržiavanie a rozvoj technických zariadení v oblasti výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
18237/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér žiaruvzdorných materiálov
SKRiaditeľ výroby stavebných materiálov
SKRiaditeľ výroby žiaruvzdorných materiálov
SKVedúci (riaditeľ) výrobnej jednotky (prevádzky) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SKVýrobný námestník vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Prax pri riadení výrobnej jednotky (prevádzky) vo výrobe stavebných alebo žiaruvzdorných materiálov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321010
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
1321010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálna legislatíva pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie a možnosti využitia vodíka pri výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy EN a STN pre žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: vrátane príslušných právnych predpisov: zákonov, vyhlášok a nariadení
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane aplikácií žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
úpravárenské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby a spracovania surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy v projektovaní technologických procesov pre úpravu nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
politika riadenia BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie výrobných programov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v rámci jednotlivých fáz výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie koncepcie riadenia kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vyťažiteľnosti surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie stanovených výkonových noriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri kontrole kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie potreby náhradných dielov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza chemizmu minerálov a hornín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ad-hoc finančné analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a prognózy cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v anorganickej chémií
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Koordinácia činností pri technológie výroby.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činnosti a kontrola vypracovania technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie výrobného procesu vo výrobe nekovových materiálov s využitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
7
kontrola a riadenie technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie spracovávania plánov kontroly kvality podľa noriem ISO
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy stavebnej výroby, tokov materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a technických podmienok
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.