Konštruktér neštandardných meracích systémov

Konštruktér neštandardných meracích systémov konštruuje systémy používané na meranie fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s dôrazom na ich špecifickosť a výnimočnosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3114 - Elektronici
SK ISCO-08
3114001 - Konštruktér neštandardných meracích systémov
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektroník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a normy kontroly
7
elektrotechnika
7
postupy elektrodiagnostiky
7
meracia a regulačná technika
7
elektronika
7
elektronické meracie prístroje a systémy
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
technické kreslenie v elektrotechnike
7
fyzika
7
elektrické stroje a prístroje
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzný právnych predpisov a interných predpisov.
5
ochrana životného prostredia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri spracovaní nameraných parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín, vrátane interpretácie nameraných hodnôt
7
spracovávanie materiálovej špecifikácie navrhovaných systémov
7
spracovávanie a zabezpečovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie na technické riešenia
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti neštandardných meracích systémov
7
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
7
parametrizácia, montáž, obnovenie a preskúšavanie funkcií digitálnej meracej techniky
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Špecifikácia:
Pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach.
7
návrh postupu merania parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín
7
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti, bezpečnosti a ekonomiky navrhnutých meracích zariadení a systémov, technických riešení a náhradných dielov
7
projektovanie technologických pracovísk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.