Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni

Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni zabezpečuje plynulý chod technických prostriedkov fyzickej ochrany v jadrovej elektrárni. Vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v jadrovej elektrárni, prijíma opatrenia a rieši mimoriadne havarijné situácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany v jadrovej elektrárni
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113023 - Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik v jadrovej energetike

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Špecifikácia:
Generátory, alternátory, budiče, batérie, transformátory, vypínače, odpojovače a pod.
6
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
Systémy a zariadenia primárneho okruhu, sekundárneho okruhu, elektro, kontroly a riadenia.
6
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
Špecifikácia:
Prúdenie kvapalín a plynov.
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
6
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
6
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
Špecifikácia:
Jadrové reaktory.
6
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Špecifikácia:
Turbogenerátory, dieselgenerátory, parogenerátory, odplyňovače, odlučovače, separátory, kondenzátory, tepelné výmenníky, chladiče.
6
termomechanika
Špecifikácia:
Para, voda.
6
fyzika
Špecifikácia:
Nukleárna (stavba atómu, druhy žiarenia, rozpad prvkov), reaktorová, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, aplikovaná jadrová fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov a pod.
6
teória jadrových reaktorov
6
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
6
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
6
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
6
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
6
právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
6
zdroje a premena energie
6
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
V oblasti jadrovej energetiky.
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
5
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha technických systémov fyzickej ochrany a fyzickej ochrany areálu jadrovej elektrárne
6
obsluha zvereného pracoviska a dodržiavanie režimových opatrení jadrovej elektrárni
6
zabezpečovanie chodu technických prostriedkov fyzickej ochrany
Špecifikácia:
V súlade s plánom fyzickej ochrany, prevádzkovými predpismi, limitmi a podmienkami.
6
ochrana dôverných informácií o podmienkach práce v riadiacom centre fyzickej ochrany jadrovej elektrárne
Špecifikácia:
Podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a zákona o ochrane osobných údajov.
6
riadenie a výkon činností v riadiacom centre fyzickej ochrany
6
koordinácia spolupráce s ďalšími zložkami fyzickej ochrany v jadrovej elektrárni
6
organizácia súčinnosti zložiek fyzickej ochrany so záchrannými a požiarnymi jednotkami pri riešení havarijných stavov
Špecifikácia:
V súlade s prevádzkovými predpismi a havarijnými pracovnými postupmi.
6
vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v jadrovej elektrárni
6
prijímanie opatrení v oblasti bezpečnostnej situácie v jadrovej elektrárni na základe zistených informácií
Špecifikácia:
Spolupráca s ďalšími úsekmi a zamestnancami.
6
riešenie mimoriadnych bezpečnostných situácií v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Spolupráca so zložkami fyzickej ochrany, prípadne aj s bezpečnostnými zložkami štátu.
6
obsluha zariadení riadiaceho centra fyzickej ochrany a zariadení varovania a vyrozumenia pri havarijných udalostiach
6
spolupráca na diagnostike zariadení fyzickej ochrany v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Organizácia a koordinácia odstraňovania, vrátane testovania zariadení fyzickej ochrany.
6
spracovávanie hlásení fyzickej ochrany na dokumentačné účely
Špecifikácia:
Poskytovanie výstupov pre diagnostiku a údržbu systémov fyzickej ochrany.
6
dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi ( OPP) a ochrany životného prostredia (ŽP).
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.