Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany

Operátor riadiaceho centra fyzickej ochranyOperátor riadiaceho centra fyzickej ochrany zabezpečuje plynulý chod technických prostriedkov fyzickej ochrany závodu. Obsluhuje technické systémy fyzickej ochrany areálu jadrovej elektrárne počas zmeny, obsluhuje zverené pracovisko a dodržiava režimové opatrenia. Zabezpečuje chod technických prostriedkov fyzickej ochrany v súlade s plánom fyzickej ochrany, prevádzkovými predpismi, limitami a podmienkami. Zabezpečuje ochranu dôverných informácií v podmienkach práce v riadiacom centre fyzickej ochrany podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a zákona o ochrane osobných údajov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1819/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Znalosť prevádzky a údržby zariadení fyzickej ochrany.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113023
ESCO
1147
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti jadrovej energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti dokumentácie z jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické prostriedky fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie zákonov a predpisov o ochrane utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia (ŽP).
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie hlásení fyzickej ochrany na dokumentačné účely
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poskytovanie výstupov pre diagnostiku a údržbu systémov fyzickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spolupráce s ďalšími zložkami fyzickej ochrany v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha zvereného pracoviska a dodržiavanie režimových opatrení jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha technických systémov fyzickej ochrany a fyzickej ochrany areálu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha zariadení riadiaceho centra fyzickej ochrany a zariadení varovania a vyrozumenia pri havarijných udalostiach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
6
ochrana dôverných informácií o podmienkach práce v riadiacom centre fyzickej ochrany jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a zákona o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie chodu technických prostriedkov fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V súlade s plánom fyzickej ochrany, prevádzkovými predpismi, limitmi a podmienkami.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a výkon činností v riadiacom centre fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia súčinnosti zložiek fyzickej ochrany so záchrannými a požiarnymi jednotkami pri riešení havarijných stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V súlade s prevádzkovými predpismi a havarijnými pracovnými postupmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie opatrení v oblasti bezpečnostnej situácie v jadrovej elektrárni na základe zistených informácií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca s ďalšími úsekmi a zamestnancami.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie mimoriadnych bezpečnostných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca so zložkami fyzickej ochrany, prípadne aj s bezpečnostnými zložkami štátu.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.