Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činnostíRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností riadi veterinárnych lekárov organizácie, ktorí vykonávajú odborné terapeutické, preventívne a kontrolné činnosti na úseku veterinárnej starostlivosti. Koordinuje ekonomické, personálne a marketingové činnosti v organizácii. Vypracováva koncepcie veterinárneho dozoru a poskytovania veterinárnych služieb v regióne. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností zodpovedá za kontrolu dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek v chovoch. Koordinuje organizáciu kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte a importe a riadi schvaľovacie procesy výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní. Koordinuje veterinárne opatrenia pri infekciách a intoxikáciách. Zabezpečuje komunikáciu v oblasti veterinárnej správy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1814/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439011
ESCO
329
SK NACE Rev. 2
M70,M75
CPA 2015
M70,M75
Príslušnosť k povolaniu
1439011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingové plánovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy liečby zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epizootológia a parazitológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia, stavy a úrazy rôznych druhov zvierat, postupy a prostriedky ich liečenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vykonávania veterinárnych kontrol
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
veterinárna farmakológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dlhodobých koncepcií veterinárneho dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie koncepcie veterinárneho dozoru v regióne poskytovania veterinárnych služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia a dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych vyšetrení a prác v odbore veterinárneho lekárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonávaní preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore veterinárneho lekárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vybraných veterinárnych úkonoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti v rámci vykonávania asistencie pri preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v odbore epizootológie, hygieny, ekológie a liečebnej preventívnej činnosti veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie komunikácie v oblasti veterinárnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o veterinárnych opatreniach v chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.