Vedúci strediska v poľnohospodárstve

Vedúci strediska v poľnohospodárstveVedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje a koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku. Aktivity vykonáva v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku. Vedúci strediska v poľnohospodárstve organizuje a riadi denný režim výrobných procesov rastlinnej a živočíšnej produkcie v stredisku. Organizuje prácu v procesoch získavania, prvotného ošetrenia a uskladnenia rastlinných produktov a spracovania živočíšnych produktov, ako aj v procesoch nakladania s biologickým odpadom. Plní úlohy zamerané na zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie strediska. Zodpovedá za zabezpečenie technologicko-ekonomických riešení rastlinnej výroby v konkrétnych pestovateľských podmienkach, požadovanú úroveň chovu hospodárskych zvierat, ich ošetrovanie a welfare. Vedie základnú účtovnú evidenciu na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby a rieši realizáciu produkcie. Sleduje riadenie nákladov s cieľom dosiahnuť efektívnu produkciu, navrhu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1810/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci farmy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142001
ESCO
1368
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť využívania poľnohospodárskych strojov, materiálu, personálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dobrá orientácia v regulačnej a podpornej politike SR a právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa agropotravinárskeho sektora. Vypracovávanie žiadostí o dotácie a priebežná kontrola implementácie týchto prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Schopnosť optimalizovať riadenie procesov v bežných a kritických situáciách na báze expertných znalostí. Využívanie monitorovacích a verifikačných inteligentných technológií, metódy hodnotenia rizík a vyhodnotenia dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poľnohospodársky podnik.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s chovom hospodárskych zvierat a pestovaním poľnohospodárskych plodín.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín s ohľadom na dodržiavanie správnej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe, metódy ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odstraňovanie exkrementov, vzduchotechnika.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárske roboty
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zásady precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri hydroponickom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Drony
Precízne poľnohospodárstvo
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti rastlinnej výroby a živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie výkonov zamestnancov poľnohospodárskeho podniku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
kontrola biologických a technologických procesov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát z robotických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovávania plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy. Využíva systém spolupráce vedy, výskumu pri tvorbe, prenose a využívaní poznatkov prostredníctvom poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS). Ide o poľnohospodársky koncept, ktorý vytvára prístup k novým technológiám.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri hydroponickom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Drony
Precízne poľnohospodárstvo
3
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vytvárať u jednotlivcov kariérnu perspektívu na mieru, aby si mohli zvyšovať konkrétne zručnosti a postupovať v kariére v znalosti inteligentných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu strediska v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v poľnohospodárstve. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfare zvieraťa sú novým marketingovým faktorom, vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu. Pri priamom predaji produktov flexibilne meniť svoju obchodné a marketingové stratégie z dôvodu zmeny dopytu. Prispôsobiť sa meniacim sa potrebám spotrebiteľov s väčšou kapacitou na online nakupovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.