Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výrobyRiadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby komplexne riadi biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov rastlinnej výroby v súlade s ekonomickými cieľmi organizácie a udržateľnosťou hospodárenia na pôde. Vypracováva komplexné výrobne plány pre jednotlivé špecifické úseky rastlinnej výroby v rámci podniku. Stanovuje strategické ciele rozvoja podniku na úseku rastlinnej výroby. Rozhoduje o postupoch a opatreniach vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, na úseku ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, pestovania húb, kvetín a okrasných drevín. Zabezpečuje technologické postupy pri pestovaní poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (sejba, výsadba, hnojenie, ochrana, zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie vrátane kontroly, nastavovania a údržby techniky s ohľadom na životné prostredie a klimatické podmienky). Zodpovedá za výrobné ukazovatele rastlinnej výroby (vstupy a výstupy). Navrhuje, proj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1804/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér rastlinnej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
1311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijíma zodpovednosť za pracovný kolektív, zvoláva a vedie operatívne porady, informuje podriadených, dáva inštrukcie, kontroluje realizáciu cieľov a úloh. Analyzuje úspešnosť výkonov a navrhuje opatrenia. Dokáže dať podriadeným priestor a možnosť prevziať zodpovednosť za parciálne úlohy, deleguje právomoci. Organizuje a plánuje, otvorene informuje, zapája členov tímu do riadenia úloh a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dobrá orientácia v predpisoch týkajúcich sa poskytovania dotačných titulov vťahujúcich sa na poľnohospodárstvo. Vypracovávanie žiadostí o dotácie a priebežná kontrola implementácie týchto prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť legislatívy s návrhom systému zjednodušeného zamestnávania ľudských zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Schopnosť optimalizovať riadenie procesov v bežných a kritických situáciách na báze expertných znalostí. Vedomosti o využívaní technologických systémov pre procesné riadenie rastlinnej výroby
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane Intervenčnej stratégie strategického plánu SPP 2023-2027.
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
7
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vypracovanie analýzy výsledkov rastlinnej výroby a expertného posúdenia efektivity rastlinnej výroby. Stanovenie investičnej a prevádzkovej náročnosti v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
technológie robotizácie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
poľnohospodárske roboty
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
7
spôsoby a postupy riešenia problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prispieva v rámci získanej zručnosti k sociálnej integrácii osôb so špecifickými potrebami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti rastlinnej výroby a životného prostredia.
Predpis č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pri priamom predaji produktov vie flexibilne meniť svoju obchodné a marketingové stratégie z dôvodu zmeny dopytu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
stanovovanie postupov a opatrení vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (predsejbová príprava, sejba, monitoring porastu, zber, pozberové a ďalšie práce)
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia preventívnych a priamych praktických opatrení na ochranu rastlín, kontroly, nastavovania a následnej očisty aplikačnej techniky.
Stanovovanie opatrení pri výbere a použití technológií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie.
Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín, zavlažovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
kontrola biologických a technologických procesov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly plnenia plánovaných výkonov v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu v oblasti poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát z robotických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vypracovanie analýzy výsledkov rastlinnej výroby a expertného posúdenia efektivity rastlinnej výroby. Stanovenie investičnej a prevádzkovej náročnosti v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Smart zariadenia a technológie
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovávania plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy. Využíva systém spolupráce vedy, výskumu pri tvorbe, prenose a využívaní poznatkov prostredníctvom poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS). Ide o poľnohospodársky koncept, ktorý vytvára prístup k novým technológiám.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie, ktoré činnosti v agropodnikaní budú vykonávané dodávateľsky a ktoré s využitím vlastných kapacít, riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
pestovanie v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri hydroponickom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
využívanie trendov robotizácie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľnohospodárske roboty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
využitie digitálnych výnosových máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe. Vrátane analýzy agroklimatických podmienok a s tým súvisiace rozhodnutia.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijíma zodpovednosť za pracovný kolektív, zvoláva a vedie operatívne porady, informuje podriadených, dáva inštrukcie, kontroluje realizáciu cieľov a úloh. Analyzuje úspešnosť výkonov a navrhuje opatrenia. Dokáže dať podriadeným priestor a možnosť prevziať zodpovednosť za parciálne úlohy, deleguje právomoci. Organizuje a plánuje, otvorene informuje, zapája členov tímu do riadenia úloh a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v poľnohospodárstve. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfare zvieraťa sú novým marketingovým faktorom, vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.