Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej dopravePokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave zabezpečuje predaj cestovných dokladov, doplnkových predmetov a služieb, odvádzanie tržieb, evidenciu a zúčtovanie cenín. Poskytuje informácie o dopravných spojeniach a cenách cestovného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1798/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5230
SK ISCO-08
5230004
ESCO
2016
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
5230004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné dokumenty vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Prepravný poriadok, predajné manuály, uživateľské príručky (komplexné vybavenie cestujúcich, platba kartou prostredníctvom POS terminálu, jednoduché elektronické zariadenia, inovovaná prenosná osobná pokladnica v tarifnom bode, stacionárny automat na výdaj cestovných lístkov).
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy predaja cestovných lístkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj elektronického obchodu
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v informačných systémoch vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj elektronického obchodu
4
orientácia v dokumentácii verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v grafikone a v ďalších informáciách verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov a prirážok podľa platných taríf vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pokladničnej dokumentácie verejnej osobnej dopravy, vrátane vykonávania uzávierok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rezervácia cestovných lístkov a miesteniek
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
poskytovanie informácií o spojoch vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj lístkov a ďalších dokladov a produktov verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby. Bezhotovostné platby - platba kartou.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.