Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)

Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)Špecialista v akvakultúre (ichtyológ) pracuje ako odborník - špecialista na sladkovodnú ichtyofaunu. Navrhuje plány pri zarybňovaní rybárskych revírov, podieľa sa aktívne pri ochrane ichtyofauny v danej lokalite. Poskytuje odborné rady, garanciu, pomáha, ochraňuje vodnú biocenózu a biotop s ohľadom na charakter a typ tečúcej či stojatej vody. Špecialista v akvakultúre (ichtyológ) pôsobí ako školiteľ v oblasti vzdelávania detí a dospelých formou krúžkov, či záujmových činností. Pri ekologickej katastrofe pomáha pri obnovení života v danom úseku biotopu. V prípade potreby poskytuje svoje odborné vedomosti pri právnych úkonoch spojených s ochranou vodných ekosystémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1795/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKIchtyológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Kurz obsluhy elektrického agregátu na lov rýb
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132011
ESCO
389
SK NACE Rev. 2
A03
CPA 2015
A03
Príslušnosť k povolaniu
2132011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje a štatistické databázy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
spôsoby chovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náuka o rybách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia a zdravotný stav rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v rybárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a morfológia rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plemenitba rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné druhové triedenie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výterov a inkubačné metódy hospodársky významných druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zooveterinárne opatrenia v chovoch rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a technické normy v oblasti chovu rýb, rybnikárstva a rybárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzková a sprievodná dokumentácia v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a zásady investičnej výstavby vodných stavieb na účely poľnohospodárstva a rybárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie zarybňovacieho plánu pre konkrétny revír na základe ichtyologického prieskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber generačných rýb, ich výter, hodnotenie vývojových štádií rýb a určovanie chovateľských opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzky chovu rýb a rybárskych objektov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
odbery vzoriek rýb a vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výtery a aplikácia inkubačných metód hospodársky významných druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zooveterinárne opatrenia v hospodárskych chovoch rýb a ich realizácia v prípade kompetencií na túto činnosť
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
šľachtenie rýb, plemenárske práce
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia činností na zabezpečenie reprodukcie chovaných rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem a predpisov v oblasti rybničného hospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.