Špecialista v oblasti predaja IKT


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Špecialista v oblasti predaja IKT vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom informačnej a komunikačnej techniky. Analyzuje trh, identifikuje príležitosti na zvyšovanie predaja informačných alebo komunikačných zariadení, prístrojov určitého typu či príslušnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Asistent predaja v IT obchode
Predajca IT
Predavač v počítačovej predajni
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2434 - Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08
2434000 - Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Informačné služby
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
skladové hospodárstvo
4
zásady správneho telefonovania
4
vedenie predajne
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
fakturačná a zmluvná problematika
4
psychológia predaja
4
predvádzacie techniky
4
postupy prieskumu trhu
4
systém CRM
4
etika obchodu a poradenstva
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
zásady vedenia obchodného rozhovoru
4
právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
4
základné medzinárodné štandardy (technické normy) pre kvalitu a riadenie IT služieb
4
vlastnosti a funkčnosť produktov a služieb
4
legislatívny rámec reklamačného konania
4
tovaroznalectvo IKT produktov a služieb
4
segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
4
psychológia predaja a starostlivosť o zákazníka
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
4
práca s databázami zákazníkov
4
analýza potrieb zákazníka
4
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
4
orientácia v príslušnej odborovej legislatíve (napr. haccp) pri prevádzke obchodu
4
konzultačné služby a metodické vedenie užívateľov aplikácií
4
tvorba komplexného IKT riešenia podľa požiadaviek zákazníka
4
práca v aplikačnom programovom vybavení pre systém predaja
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
orientácia pri analýze a monitorovaní vývojových trendov v oblasti informačných technológií
4
predávanie v súlade s legislatívou a predajným kódexom
4
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
4
zdôvodnenie navrhovaných zákazníckych riešení
4
práca s registračnou pokladnicou a hotovosťou
4
úprava a dizajnové usporiadavanie tovaru
Špecifikácia:
Príprava a úprava tovaru na predajni.
4
analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
4
komunikácia so zakazníkmi a dodávateľmi
4
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Projektové riadenie - PRINCE2®
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.