Grafický dizajnér (grafik)

Grafický dizajnér (grafik)Grafický dizajnér (grafik) navrhuje a vytvára vizuálne (grafické) stvárnenie tlačených alebo digitálnych publikácií a produktov. Zodpovedá za výber adekvátnej typografie, obrázkov, ilustrácií, fotografií, prípadne iných multimediálnych prvkov vizuálnej komunikácie. Využíva nové trendy vizuálnej komunikácie – počítačovú animáciu a multimediálnu produkciu. Ručne alebo pomocou počítačového softvéru vyhotovuje vizuálne koncepty v celej šírke produktov grafického dizajnu: piktogram, znak, symbol, logo, akcidenčné tlačoviny, komplexný vizuálny štýl (Corporate Identity, Brand Identity), plagát, tlačené médiá (časopis, leták, brožúra, katalóg, portfólio), komplexný knižný dizajn, obalový dizajn, návrhy na tričká a propagačné predmety, tvorba webových stránok, navigačné systémy, infografiky, vizuálna komunikácia v priestore, meste a krajine. Spolupracuje s tvorcami obsahu a členmi kreatívneho tímu na zabezpečení prístupnej a estetickej prezentácie informácií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
17922/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENGraphic designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166001
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2166001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika diel vizuálnych umení - postupy práce s jednotlivými znakmi a ich notáciami pri kreovaní špecifického vizuálneho jazyka v diele, komplexne a efektívne vyjadrujúceho obsah diela (reč produktu); princípy využívania znakov a symbolov v komunikácii (osobitne) bez textových notácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v kreatívnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne aspekty a etika v masovej komunikácii a reklame
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické softvéry na editáciu bitmapovej a vektorovej grafiky (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), zalamovacie aplikačné programy (Adobe InDesign), písmové editory na tvorbu písma (FontLab), aplikácie na tvorbu animácií (Adobe After Effects).
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny výtvarnej kultúry, dejiny grafického dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
5
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny písma, klasifikácia písem, sadzba, tvorba písma, typografické pravidlá, aplikovaná typografia.
Perspektíva: Aktuálna
6
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačiarenské techniky, základy DTP a materiály používané pri výrobe všetkých druhov
printových médií.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v súčasných trendoch výtvarného umenia, audiovizuálnej tvorby a reklamy s kritickým rozlíšením krátkodobých, módnych trendov (looks) od trendov s možnými budúcimi dosahmi na kreovanie štýlov na účely posúdenia ich využiteľnosti a relevantnosti pre konkrétne práce v oblasti vizuálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby komunikačných konceptov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metodiky práce v dizajne vizuálnej komunikácie - dodržiavanie metodického, systémového a chronologického postupu pri navrhovaní, príprave podkladov pre finálnu výrobu; výber realizačných technológií a postupov na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú materializáciu komunikačného obsahu a jeho formátu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza zadaní, propozícií alebo výsledkov prieskumov na tvorbu konceptov vizuálnej materializácie obsahu posolstva komunikovaného adresátom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafický návrh web stránok - tvorba grafického konceptu a finálneho vizuálneho štýlu.
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba návrhov vizuálneho konceptu publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba a editovanie vizuálnych konceptov a návrhov dizajnu publikácií a produktov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia výtvarných techník a techník multimediálnej tvorby preferovaných v komunikačných riešeniach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie a tvorba programov korporátnej identity, korporátneho dizajnu a vizuálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe grafických značiek, logotypov a ďalších vizuálnych prvkov brandingu v rámci korporátneho dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba písma a digitálneho fontu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s inými grafikmi, dizajnérmi, fotografmi, ilustrátormi, rôznymi inštitúciami atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi na účely zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie záznamových, DTP a reprodukčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné alebo asistenčné (v prípade špecifického zariadenia) ovládanie hardvéru, prístrojového vybavenia, nástrojov a profesijných pracovných pomôcok pri tvorbe a aplikovaní vizuálnej a multimediálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovládanie grafických editorov, ako sú Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Acrobat Pro ArtPro plus (Esko), resp. iných použiteľných editorov alebo tvorba 3D packshot.
Perspektíva: Aktuálna
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.