Technik podpory inžinieringu v energetike


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Technik podpory inžinieringu v energetike zabezpečuje koordináciu dodávateľov a subdodávateľov v rámci aktivít inžinieringu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113011 - Technik podpory inžinieringu v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy kontroly v energetike
4
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
4
zásady prevádzkovej kontroly
Špecifikácia:
V energetike.
4
právne predpisy a pojmy v energetike
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
V energetike.
4
prostriedky a zariadenia v energetike
4
spôsoby a metódy komunikácie
Špecifikácia:
Vrátane techník komunikácie.
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
projektový manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie koordinácie dodávateľov a subdodávateľov v oblasti inžinieringu
4
príprava a spracovanie podkladov k zmenovému procesu podľa stanoveného harmonogramu
4
kontrola plnenia termínov dodávok podľa stanoveného harmonogramu
4
vypracovávanie projektovej dokumentácie, vrátane jej evidencie
4
kontrola termínov dodávok, prípravných a predmontážnych činností dodávateľov a subdodávateľov na základe stanovených harmonogramov
4
vyhodnocovanie postupov prác a koordinačných harmonogramov prác
4
dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v energetike
Špecifikácia:
Napr. technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.