Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronómŠpecialista v rastlinnej výrobe, agronóm koordinuje a riadi rastlinnú výrobu svojim technologickým postupom. Realizuje nákup vstupov do rastlinnej výroby a predaj vyprodukovaných komodít. Zabezpečuje vedenie príslušnej dokumentácie (odbornej aj všeobecnej), poradenskú a metodickú činnosť. Zabezpečuje pestovateľské postupy a opatrenia v rastlinnej výrobe. Analyzuje problémy a uplatňuje biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti manažmentu rastlinnej výroby s hlavným dôrazom na životné prostredie. Vedie kolektív pracovníkov na svojom úseku, spolupracuje s ostatnými úsekmi v rámci podnikateľského subjektu a rieši základné problémy organizácie pracovných procesov, automatizácie a mechanizácie výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1786/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAgronóm
SKInžinier agronómie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Modul 02.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: V prípade nižšieho stupňa vzdelania ako odporúčané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa je nutná prax v trvaní aspoň 36 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132001
ESCO
396
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy aplikácie výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v poľnohospodárstve. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfare zvieraťa sú novým marketingovým faktorom, vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch a vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu, pôdnej reakcii a určení PH pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
možnosti uplatnenia dronov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
4
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby výživy rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (predsejbová príprava, sejba, monitoring porastu, zber, pozberové a ďalšie práce)
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
zostavovanie osevných plánov v celom rozsahu rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
6
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane identifikácie škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovovania spôsobov a postupov ich likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vykonávania analýz a prognóz cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia pôdnej držby a využívanie pôdy v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane posudzovania kvality pôdy a odberu vzoriek na rozbor.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri posudzovaní stavu porastu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pestovanie v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri hydroponickom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
využitie digitálnych výnosových máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
aplikácia a využívanie moderných informačných technológií v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úsekov.
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v poľnohospodárstve. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfare zvieraťa sú novým marketingovým faktorom, vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
riadenie zavlažovania podľa potrieb rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.