Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni obsluhuje zariadenia výrobných blokov v súlade s prevádzkovými predpismi, platnými normami, predpismi a vyhláškami za účelom dosiahnutia stanovených prevádzkových ukazovateľov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Operátor spoločných prevádzok v tepelnej elektrárni
Operátor výrobných blokov v tepelnej elektrárni
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08
3131004 - Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy kontroly v energetike
4
elektroenergetika
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Špecifikácia:
V teplárenstve.
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
4
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Špecifikácia:
Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
teplárenstvo
4
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
4
meracia a regulačná technika
4
testovacie a diagnostické prístroje
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
4
zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Zdroje a ich premena.
4
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
4
technické normy v teplárenstve
4
technická dokumentácia v teplárenstve
4
technologické procesy výroby tepla
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia zamestnancov blokových prevádzok v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Koordinácia zamestnancov pri prevádzkovaní zariadení v zmysle prevádzkových noriem, predpisov, príkazov a technologických inštrukcií.
4
kontrola a usmerňovanie dodržiavania prevádzkových predpisov zariadení kotolne a strojovne v tepelnej elektrárni
4
príprava zariadení do opráv
Špecifikácia:
Mechanické a elektrické zaistenie zariadení so zápisom v príslušnom dokumente v súlade s platnými predpismi a normami.
4
preberanie zariadení z opráv
Špecifikácia:
Vrátane odistenia a odskúšania v zmysle STN.
4
participácia na opravách a revíziách zariadení v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Spolupráca pri bežných a generálnych opravách a revíziách zariadení.
4
realizácia testov zariadení v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Identifikácia a špecifikácia abnormalít a návrh nápravných opatrení.
4
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Príprava, aktualizácia a uchovávanie prevádzkovej dokumentácie.
4
riadenie prevádzky, monitoring parametrov a obsluha zariadení výrobných blokov v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Kotol, turbogenerátor a príslušenstvo.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.