Delegát cestovnej kancelárie

Delegát cestovnej kancelárieDelegát cestovnej kancelárie je osoba v cieľovom mieste poverená organizátorom/touroperátorom poskytovať klientom praktickú pomoc, ako aj vybavovať administratívne záležitosti. Delegát ako zástupca touroperátora/organizátora zájazdu víta klientov v cieľovom mieste (v hoteli, na letisku, v prístave, na železničnej stanici a pod.), organizuje ich transfer do/z hotela, zabezpečuje, resp. dohliada na ich ubytovanie, stravovanie a pod. v ubytovacom zariadení v súlade so službami, ktoré si zaplatili. Poskytuje základné a praktické informácie o cieľovom mieste, zvykoch a kultúre navštívenej oblasti. Vybavuje nevyhnutné organizačné úkony, organizuje informačné stretnutia s klientami. V prípade potreby je klientom nápomocný pri riešení nedostatkov v službách alebo pri zvládaní nepredvídaných udalostí a mimoriadnych životných situácií, je poverenou osobou na prijímanie reklamácií a sťažností. V spolupráci s lokálnymi partnermi pripravuje fakultatívne výlety v mieste pobytu, na ktorých sa čast...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17792/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStály sprievodca cestovnej kancelárie
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Delegát cestovnej kancelárie je stálym sprievodcom v danej destinácii, takže v zmysle zák. č. 455/1991 Zb. v aktuálnom znení je ako sprievodca cestovného ruchu viazanou živnosťou.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade potreby používania motorového vozidla

Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v činnosti sprievodcu cestovného ruchu.
ISCO-08
5113
SK ISCO-08
5113004
ESCO
1810
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5113004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Pre úspešné zvládnutie práce delegáta cestovnej kancelárie je nevyhnutná znalosť cudzieho jazyka/jazykov. V ideálnom prípade ide o znalosť jazyka, ktorý je priamo používaný v cieľovom mieste pobytu. Často ho je možné plne nahradiť znalosťou niektorého svetového jazyka, najčastejšie ide o anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
4
kultúra vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografia vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy predaja po telefóne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technika služieb v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť základnej charakteristiky ubytovacích služieb, klasifikácie a kategorizácie ubytovacích zariadení, gastronómie a dopravných služieb z pohľadu cestovného ruchu, znalosť organizácií, spoločností a agentúr zabezpečujúcich techniku služieb v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
cestovný ruch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základy cestovného ruchu ako odvetvia hospodárstva. Inštitucionálne zabezpečenie cestovného ruchu v cieľovom mieste, ponuka produktov cestovného ruchu na daných územiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy informačných a poradenských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne a komerčné aspekty poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť základných právnych predpisov platných pre poskytovanie služieb a ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, formy cestovného poistenia, ich výhody a riziká
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o klienta v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Metodiky činnosti delegáta cestovnej kancelárie, etika v poskytovaní sprievodcovských služieb, prezentačné a komunikačné techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
história vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
implementácia vedomostí techniky služieb cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kvalita ubytovania, stravovania, dodržiavanie itineráru cesty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií v oblasti geografie zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie rád, praktických informácií s ohľadom na interkultúrne väzby vo vybranej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, organizovanie, finančné a technické zabezpečovanie zájazdov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Organizovanie a vedenie osôb, vrátane osôb s telesným handicapom a špeciálnymi potrebami.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
krízový manažment a manažment konfliktu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť predvídať riziká a riešiť možné konflikty medzi účastníkmi zájazdu.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť operatívne plánovať svoju prácu a organizovať voľný čas iných osôb s cieľom poskytnúť účastníkom zájazdu čo najintenzívnejší zážitok.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Športová výstroj (tretry, kombinéza, helma, sedlo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.