Dispečer hydroenergetického dispečingu

Dispečer hydroenergetického dispečingu riadi prevádzku hydroenergetických stavieb. Kontroluje a riadi prietočnosť hydroenergetických stavieb v súvislosti s požiadavkami na zabezpečenie výroby elektrickej energie a v súlade s vodohospodárskymi potrebami správcu vodných tokov a všeobecným užívaním vôd v zmysle platnej legislatívy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08
3131003 - Dispečer hydroenergetického dispečingu
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
7
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
7
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
7
hydrotechnika
7
zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Špecifikácia:
Prevádzkový poriadok Automatického systému varovania a vyrozumenia (ASVaV).
7
vodohospodárska bilancia
Špecifikácia:
Postupy a princípy vyhodnocovania bilančných štatistických údajov z prevádzky vodných diel.
7
vodné stavby a vodné diela
Špecifikácia:
Hydroenergetické stavby, princípy ich prevádzky.
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Špecifikácia:
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a pod.
6
zásady a predpisy na riešenie povodní
6
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
6
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
6
krízový manažment
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
5
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
Špecifikácia:
Vedenie dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
koordinácia a riadenie manipulácie na vodných dielach
Špecifikácia:
Pri prietokových zmenách, v zmysle manipulačných poriadkov vodných diel a pokynov nadriadených pracovníkov. Správnou manipuláciou na vodných dielach predchádza vzniku porúch v dodávke vody pre vodné elektrárne, priemysel a iných odberateľov.
7
kontrola dodržiavania manipulačných poriadkov vodných diel
7
sledovanie hladín a prietokov na vodohospodárskych zariadeniach
Špecifikácia:
Vo vybraných vodných nádržiach a tokoch. Kontrola ich hospodárneho využívania.
7
kontrola prevádzkyschopnosti a evidencia porúch na vodných dielach, vodných elektrárňach a príslušných technologických zariadeniach
6
usmerňovanie činnosti na podriadených vodných dielach a podružných dispečingoch
7
zber informácií a požiadaviek na mimoriadny režim v zmysle platných manipulačných poriadkov
7
vyhodnocovanie bilančných štatistických údajov z prevádzky vodných diel
7
zabezpečovanie informácií v súlade s prevádzkovým poriadkom Automatického systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) na vodných dielach s vybudovaným ASVaV
7
spolupráca s inštitúciami v oblasti vodného hospodárstva a ďalšími pracoviskami v sústave dispečerského riadenia
Špecifikácia:
Aktívna spolupráca s Hydrlologickou informačnou a predpovednou službou (HIPS), Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), vodnými elektrárňami a ostatnými odberateľmi a užívateľmi vôd.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.