Sprievodca v cestovnom ruchu

Sprievodca v cestovnom ruchuSprievodca v cestovnom ruchu sprevádza návštevníkov a podáva im odborný výklad o historickom, kultúrnom a prírodnom dedičstve príslušnej oblasti. Výklad vedie v reči podľa výberu návštevníkov. Zároveň pomáha operatívne riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú u návštevníkov počas jeho výkladu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17788/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTourist guide
SKTuristický sprievodca
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: V zmysle zák. č. 455/1991 Zb. v aktuálnom znení je sprievodca cestovného ruchu viazanou živnosťou.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Prax v prevádzke cestovnej kancelárie, v oblastnom stredisku CR, príp. prax animátora v hotelovom zariadení.
ISCO-08
5113,5113
SK ISCO-08
5113001,5113002
ESCO
1886
SK NACE Rev. 2
N79
CPA 2015
N79
Príslušnosť k povolaniu
5113001,5113002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Pre úspešné zvládnutie práce sprievodcu cestovného ruchu je nevyhnutná znalosť cudzieho jazyka/jazykov. V ideálnom prípade ide priamo o znalosť jazyka, ktorý je materinským jazykom používaným klientom/návštevníkom v krajine jeho pôvodu. Často ho je možné plne nahradiť znalosťou niektorého svetového jazyka, najčastejšie sa používa anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
4
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosti údajov o území a jeho obyvateľoch z pohľadu cestovného ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy poskytovania odborného výkladu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
história, dejiny umenia a kultúra danej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznatky a vedomosti z histórie danej obce, mesta, regiónu, oblasti. Schopnosť prezentovať ich históriu a pamätihodnosti, významné osobnosti a rodákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
geografia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť geografických pomerov daného územia z pohľadu fyzickej geografie, geografie sídel a cestovného ruchu. Znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technika služieb v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť základnej charakteristiky ubytovacích služieb, klasifikácie a kategorizácie ubytovacích zariadení, gastronómie a dopravných služieb z pohľadu cestovného ruchu; znalosť organizácií, spoločností a agentúr zabezpečujúcich techniku služieb v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
cestovný ruch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základy cestovného ruchu ako odvetvia hospodárstva. Inštitucionálne zabezpečenie cestovného ruchu v cieľovom mieste, ponuka produktov cestovného ruchu na daných územiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne a komerčné aspekty poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby práce s virtuálnou a rozšírenou realitou pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifikách v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
podávanie odborného výkladu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu navštívenej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie rád, praktických informácií s ohľadom na interkultúrne väzby vo vybranej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie rád, informácií a odborných výkladov účastníkom usporiadaných podujatí v príslušnom jazyku, vrátane tlmočenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, organizovanie, finančné a technické zabezpečovanie zájazdov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie ubytovania, dopravy, rezervácia vstupov, dodržiavanie harmonogramu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Organizovanie a vedenie osôb, vrátane osôb s telesným handicapom a špeciálnymi potrebami.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie virtuálnej a rozšírenej reality pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízový manažment a manažment konfliktu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť predvídať riziká a riešiť možné konflikty medzi účastníkmi zájazdu, ovládanie zásad psychohygieny a vytváranie priaznivého pracovného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť operatívne plánovať svoju prácu a organizovať voľný čas iných osôb a modifikovať priebeh akcie s cieľom poskytnúť účastníkom zájazdu optimálny výklad a čo najintenzívnejší zážitok.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.