Aukcionár

AukcionárAukcionár vydražuje predmet dražby na verejných aukciách alebo dražbách pre väčší počet záujemcov. Je zodpovedný za sprístupnenie priestorov dražby, vytvorenie zoznamu účastníkov a rozdanie dražobných čísel. Kontroluje zloženie dražobnej zábezpeky a sleduje a riadi ponuky účastníkov dražby. Aukcionár zabezpečuje na verejnej dražbe (aukcii) prechod vlastníckych práv alebo iných práv k predmetu dražby, pri ktorom sa obracia na širší okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu s najvyššou ponukou, príklepom prevedie vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby. Aukcionár otvára dražbu vyvolaním, ktorého obsahom je označenie a opis predmetu dražby, jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby, či je alebo nie je kultúrnou pamiatkou a nakoniec uvedie najnižšie podania a najnižšie prihodenie, ktoré môže v priebehu dražby znížiť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17765/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKLicitátor
ENAuctioneer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že je aukcionár zároveň dražobníkom (osobou organizujúcou dražbu) a má pre výkon tohto povolania zriadenú viazanú živnosť, vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339006
ESCO
1613
SK NACE Rev. 2
G47,N82
CPA 2015
G47,N82
Príslušnosť k povolaniu
3339006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o dobrovoľných dražbách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa konkurznej podstaty, konkurzné riadenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy organizácie a riadenia aukcií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká organizácie a riadenia aukcií v digitálnom priestore
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V závislosti od predmetu dražby (napr. starožitností, nábytku, umeleckých predmetov atď.).
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola splnenia podmienok platných pre účastníkov dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kalkulácia ceny a vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie predaja, prenájmu a likvidácie hmotného investičného majetku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť správnej intonácie hlasu, používania adekvátnej mimiky a gestiky, voľby vhodných výrazových prostriedkov a vyjadrovania sa.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí za podmienok stanovených zákonom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Organizácia a riadenie online aukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.