Aukcionár

AukcionárAukcionár vydražuje predmet dražby na verejných aukciách alebo dražbách pre väčší počet záujemcov. Je zodpovedný za sprístupnenie priestorov dražby, vytvorenie zoznamu účastníkov a rozdanie dražobných čísel. Kontroluje zloženie dražobnej zábezpeky a sleduje a riadi ponuky účastníkov dražby. Aukcionár zabezpečuje na verejnej dražbe (aukcii) prechod vlastníckych práv alebo iných práv k predmetu dražby, pri ktorom sa obracia na širší okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu s najvyššou ponukou, príklepom prevedie vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby. Aukcionár otvára dražbu vyvolaním, ktorého obsahom je označenie a opis predmetu dražby, jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby, či je alebo nie je kultúrnou pamiatkou a nakoniec uvedie najnižšie podania a najnižšie prihodenie, ktoré môže v priebehu dražby znížiť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17765/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAuctioneer
SKLicitátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: V prípade, že je aukcionár zároveň dražobníkom (osobou organizujúcou dražbu) a má pre výkon tohto povolania zriadenú viazanú živnosť, vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339006
ESCO
1613
SK NACE Rev. 2
G47,N82
CPA 2015
G47,N82
Príslušnosť k povolaniu
3339006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o dobrovoľných dražbách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa konkurznej podstaty, konkurzné riadenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy organizácie a riadenia aukcií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká organizácie a riadenia aukcií v digitálnom priestore
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V závislosti od predmetu dražby (napr. starožitností, nábytku, umeleckých predmetov atď.).
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola splnenia podmienok platných pre účastníkov dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
spolupráca na inventarizácii majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
kalkulácia ceny a vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie predaja, prenájmu a likvidácie hmotného investičného majetku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť správnej intonácie hlasu, používania adekvátnej mimiky a gestiky, voľby vhodných výrazových prostriedkov a vyjadrovania sa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí za podmienok stanovených zákonom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Organizácia a riadenie online aukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.