Pracovník internetového predaja


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Pracovník internetového predaja predáva produkty cez internet a prostredníctvom administračného systému vykonáva obsluhu internetového obchodu, tzv. e-shopu. Medzi jeho hlavné činnosti práce patrí import a export dát (vkladanie a obnovovanie položiek tovaru v databáze internetového obchodu, vytvorenie a editovanie rôznych kategórií). Je zodpovedný za príjem objednávok a ich následné spracovanie, v prípade prepojenia s fakturačným systémom aj ich fakturáciu. Poskytuje klientom zákaznícky servis.
viac...
predajca komunikuje s potenciálnym zákazníkom cez internet
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Operátor e-shopu
Predavač e-shopu
Predavač internetového obchodu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5244 - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
SK ISCO-08
5244001 - Pracovník internetového predaja
Divízia SK NACE Rev. 2
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Predavač cez telefón (internet)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
zásady, metódy a postupy práce s databázami
3
práca v počítačovej sieti
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
3
psychológia predaja
3
prevádzka maloobchodu
3
postupy preberania tovaru
3
postupy prijímania zákaziek
3
spôsoby balenia tovaru
3
inventarizácia
3
tovaroznalectvo
Špecifikácia:
Poznatky o tovare, ktorý obchod ponúka.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
právne predpisy v prevádzke internetového predaja
Špecifikácia:
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
3
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
3
zisťovanie spätnej väzby - follow up
3
inventarizácia tovarov v maloobchodnej jednotke
3
kontrola a vyhodnocovanie údajov v evidenčných informačných systémov
3
kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
3
import údajov do podnikového softvéru
3
balenie tovaru
3
inkasovanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar
3
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
3
profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
3
príjem objednávok, ich spracovanie a fakturácia
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.