Veterinárny technik

Veterinárny technikVeterinárny technik vykonáva asistovanú činnosť v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych nemocniciach, na bitúnkoch, v chovoch hospodárskych, cudzokrajných a spoločenských zvierat. Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1776/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3240
SK ISCO-08
3240001
ESCO
1416
SK NACE Rev. 2
M75
CPA 2015
M75
Príslušnosť k povolaniu
3240001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych a spoločenských zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady výživy zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o fyziologických procesoch u zvierat, anatómia stavby tiel hospodárskych a spoločenských zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat, posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy očkovania zvierat proti rôznym ochoreniam
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné príznaky ochorení jatočných zvierat, spôsoby posúdenia stupňa závažnosti poranení a úrazov počas transportov zvierat na bitúnok a pri ich vykládke.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy zdravotných a hygienických prehliadok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a napájania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Preventívne opatrenia proti chorobám, aplikácia liečiv, vakcín.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné princípy rozmnožovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie podmienok na pohodu (welfare) zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o domáce zvieratá klienta v potrebnom rozsahu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a príprava kŕmenia, hygiena zvieraťa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane čistenia zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia veterinárnych liekov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri veterinárnych zákrokoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach, vykonávanie umelej inseminácie a očkovanie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat s normálnym priebehom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a zabezpečovanie odberov a odvozu vzoriek biologického materiálu v rámci starostlivosti o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.