Pracovník príjmu tovaru

Pracovník príjmu tovaruPracovník príjmu tovaru zabezpečuje príjem dokladov od dodávateľov a ich kontrolu, prebierku, kontrolu a príjem tovaru do skladu alebo obchodu podľa sprievodných dokladov. Pri preberaní tovaru kontroluje a sleduje kvalitu, počet - kvantitu, dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti pre prípad reklamácie. Zabezpečuje odborné prijatie, uskladnenie a manipuláciu s tovarom. Spolupracuje na inventúrach v zmysle pokynov nadriadeného - pravidelne kontroluje stav tovaru inventúrami, zabraňuje vzniku škôd. Zadáva prijaté množstvo a druh tovaru do systému. Spolupracuje s oddelením, ktoré tovar objednáva a ktoré zodpovedá za reklamácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17749/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOperátor príjmu tovaru
SKPracovník príjmu surovín
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Požadovaný v práci pri príjme tovaru a uskladňovaní vo veľkoobchodoch alebo v skladoch.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5249
SK ISCO-08
5249002
ESCO
1847
SK NACE Rev. 2
G46
CPA 2015
G46
Príslušnosť k povolaniu
5249002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
administratívne postupy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch na kontrolnú činnosť, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie doby trvanlivosti a podmienok skladovania hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola správnosti údajov, opravy nesprávne zapísaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie inventúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vystavovanie príjmových a výdajových dokladov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o prevádzke vysokozdvižného vozíka
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem tovaru so skenerom a PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ukladanie tovaru na prevádzkovni podľa stanovených požiadaviek, jeho skladovanie a ošetrovanie s cieľom predísť poškodeniu tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.