Dokladač tovaru

Dokladač tovaru zabezpečuje vyloženie tovaru na určené miesto podľa určených štandardov. Zodpovedá za označenie tovaru správnou cenovkou podľa platnej legislatívy. Zabezpečuje kvalitatívnu kontrolu vykladaného tovaru, kontroluje dátum spotreby, stará sa o dodržiavanie hygienických a obchodných štandardov predaja. Identifikuje zákazníkov, ktorí potrebujú pomôcť a poskytuje im zákaznícky servis. Hospodárne nakladá s obalovým materiálom a minimalizuje režijné náklady predajne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
SKKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9334 - Dokladači tovaru
SK ISCO-08
9334000 - Dokladač tovaru
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
tovaroznalectvo
1
metódy a postupy inventarizácie
1
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
1
metódy optimalizácie skladových zásob
1
postupy preberania tovaru
1
spôsoby a metódy komunikácie
1
metódy evidencie
1
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
princípy a zásady category managementu
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
overovanie cien vystaveného tovaru
1
evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
1
plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
1
udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
1
dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
1
kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
1
úprava a aranžovanie tovaru v predajných a výkladných priestoroch
1
ukladanie a skladovanie tovaru
1
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
1
inventarizácia tovaru v predajni
1
likvidácia obalov z tovarov
1
uplatňovanie princípov a zásad category managementu
1
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.