Dokladač tovaru

Dokladač tovaruDokladač tovaru zabezpečuje vyloženie tovaru na určené miesto podľa určených štandardov. Zodpovedá za označenie tovaru správnou cenovkou podľa platnej legislatívy. Zabezpečuje kvalitatívnu kontrolu vykladaného tovaru, kontroluje dátum spotreby, stará sa o dodržiavanie hygienických a obchodných štandardov predaja. Identifikuje zákazníkov, ktorí potrebujú pomôcť a poskytuje im zákaznícky servis. Hospodárne nakladá s obalovým materiálom a minimalizuje režijné náklady predajne. Dopĺňa a vystavuje tovar podľa platných plánogramov a zaisťuje jeho dostupnosť. Zabezpečuje správne označenie tovaru regálovou etiketou, POS značením a kontroluje záručnú dobu tovarov. Vykonáva rotáciu a vystavovanie tovaru podľa metódy FIFO (prvý dnu - prvý von). Umiestňuje ochranné prvky na tovar, ktorý to vyžaduje. Poškodený, či inak znehodnotený tovar zhromažďuje na určenom mieste. Na pokladni skenuje EAN kódy a kontroluje súlad ceny v systéme, používa správne PLU kódy pre výrobky, ktoré nie sú označené EAN k...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17739/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENMerchandiser
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9334
SK ISCO-08
9334000
ESCO
2909
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
9334000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
informácie o spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy a zásady category manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy manipulácie s obalmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy práce s PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
2
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy obsluhy multifunkčných skenerov čiarových kódov, QR kódov, resp. zásielok označených RFID tagmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
overovanie cien a označenia vystaveného tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie inventúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
úprava a aranžovanie tovaru v predajných a výkladných priestoroch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
likvidácia obalov z tovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava a úprava tovaru na predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ukladanie a skladovanie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príjem tovaru so skenerom a PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
2
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie princípov a zásad category manažmentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.