Asistent služieb zákazníkom

Asistent služieb zákazníkomAsistent služieb zákazníkom poskytuje základné informácie v informačnom centre obchodu a operatívne rieši požiadavky zákazníkov. Vybavuje reklamácie zákazníkov a rieši ich pripomienky v súlade so zákonnými podmienkami a internými predpismi. Zabezpečuje expresný kontakt medzi informačným centrom, oddeleniami a zákazníkmi. V prípade reklamácie overuje, či je označenie tovaru cenovkou v súlade s cenou na pokladni, vymieňa poškodený tovar za tovar bez vady, zbiera nákupné košíky a odnáša tovar z pokladní a informačného centra na pulty. Potvrdzuje záručné listy, prijíma, rieši a vydáva reklamácie zákazníkom a spracováva dokumentáciu zákazníckych sťažností. Vykonáva a eviduje operácie súvisiace s vrátením tovaru, poskytuje zákazníkom informácie a vybavuje ich telefonické otázky. Zabezpečuje činnosti a služby v exteriéri spojené s predajom. Vykonáva ostatné prevádzkové práce v službách a obchode.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17737/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5249
SK ISCO-08
5249005
ESCO
1824
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
5249005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
2
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
2
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
typy spotrebiteľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
2
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
2
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby zabezpečenia prispôsobenia predajného miesta na vystavenie nového tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady skladovania a ošetrovania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ponuka predávaného tovaru podľa sortimentu, predvádzanie funkčnosti, poskytovanie rád a informácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie činností a služieb zákazníkom v exteriéri predajne alebo určenom verejnom priestranstve
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie dostupnosti nákupných košíkov, priebežná kontrola, údržba v rámci vymedzenej časti exteriéru predajne alebo určeného verejného priestranstva (rampa, nákupné košíky, prekážky pri vstupe do predajne, atď.).
Perspektíva: Aktuálna
2
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
2
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
2
prejednávanie prijatých reklamácií, sťažností a požiadaviek so zákazníkmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vybavovanie jednoduchších úloh (obstarávanie drobnejších nákupov, výber a podávanie pošty a pod.) v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
uspokojovanie individuálnych preferencií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
2
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
2
zber a triedenie odloženého tovaru v predajni na určené miesta
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zber a rozmiestňovanie nákupných košíkov pri pokladniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.