Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzkeHlavný pokladník v obchodnej prevádzke zabezpečuje spracovanie finančných prostriedkov v prevádzke, vedie účtovnú agendu, zabezpečuje kontakt s bankami. Zaisťuje, aby finančná hotovosť a ceniny boli správne spočítané, zaznamenané, uložené a roztriedené pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a chodu hlavnej pokladne. Vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov na jednotlivých pokladniach, vedie evidenciu finančných prostriedkov v hlavnom trezore, zabezpečuje dotácie jednotlivých pokladní a spracováva odvody z pokladní. Zabezpečuje dotácie a odvody hotovostných a bezhotovostných platidiel do a z bánk, spolupracuje s bezpečnostnou prepravnou službou a zodpovedá za správu a predaj cenín. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke vykonáva dennú kontrolu a zaúčtovanie prijatých tržieb – hotovostných i bezhotovostných platieb. Na dennej báze vyhodnocuje a eviduje manká a prebytky. Vykonáva kontrolu hotovosti a realizuje uzávierky. Zaisťuje dostatočné množstvo hotovosti v obehu prevádzky, zaisťuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17733/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci pokladník
SKVrchný pokladník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5230
SK ISCO-08
5230001
ESCO
2014
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
5230001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby overovania platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vedenia pokladničných denníkov a kníh
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
služby v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy práce s PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkové a bezpečnostné predpisy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej legislatíve (napr. HACCP) pri prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzávierka pokladne/pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava záznamov, správ, protokolov a rozhodnutí zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pokladničných dokladov na archiváciu podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: vrátane vedenia záznamov o stave hotovosti a evidencii mánk a prebytkov na pokladniciach
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a sledovanie odbytových nákladov a cien v určenom rozsahu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy spojenej s prácou na kontrolnej pokladni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie s bankou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
storno zaúčtovaných položiek pri pokladniciach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber odvodov z pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana majetku a spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prepravy hotovosti do a z bánk
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia zamestnancov na úseku pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.