Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzkeHlavný pokladník v obchodnej prevádzke zabezpečuje spracovanie finančných prostriedkov v prevádzke, vedie účtovnú agendu, zabezpečuje kontakt s bankami. Zaisťuje, aby finančná hotovosť a ceniny boli správne spočítané, zaznamenané, uložené a roztriedené pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a chodu hlavnej pokladne. Vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov na jednotlivých pokladniach, vedie evidenciu finančných prostriedkov v hlavnom trezore, zabezpečuje dotácie jednotlivých pokladní a spracováva odvody z pokladní. Zabezpečuje dotácie a odvody hotovostných a bezhotovostných platidiel do a z bánk, spolupracuje s bezpečnostnou prepravnou službou a zodpovedá za správu a predaj cenín. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke vykonáva dennú kontrolu a zaúčtovanie prijatých tržieb – hotovostných i bezhotovostných platieb. Na dennej báze vyhodnocuje a eviduje manká a prebytky. Vykonáva kontrolu hotovosti a realizuje uzávierky. Zaisťuje dostatočné množstvo hotovosti v obehu prevádzky, zaisť...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17733/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci pokladník
SKVrchný pokladník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5230
SK ISCO-08
5230001
ESCO
2014
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
5230001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby overovania platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vedenia pokladničných denníkov a kníh
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
služby v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy práce s PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkové a bezpečnostné predpisy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej legislatíve (napr. HACCP) pri prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzávierka pokladne/pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava záznamov, správ, protokolov a rozhodnutí zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pokladničných dokladov na archiváciu podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane vedenia záznamov o stave hotovosti a evidencii mánk a prebytkov na pokladniciach.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
evidencia a sledovanie odbytových nákladov a cien v určenom rozsahu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy spojenej s prácou na kontrolnej pokladni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie s bankou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
storno zaúčtovaných položiek pri pokladniciach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber odvodov z pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana majetku a spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prepravy hotovosti do a z bánk
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia zamestnancov na úseku pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.