Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru

Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoruSprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru sa podieľa na aktívnom vyhľadávaní potencionálnych záujemcov o prenájom obchodných priestorov v obchodných jednotkách, vedie rokovania so záujemcami, dojednáva podmienky prenájmu a uzatvára zmluvy. Analyzuje potreby nájomcov a dojednáva úpravy priestorov s vlastníkom alebo správcom. Zodpovedá za naplnenie ekonomických ukazovateľov v oblasti prenájmu obchodných priestorov a finančné vyrovnanie prenájmov. Predstavuje jednotlivé priestory podľa požiadaviek klienta, vedie evidenciu zmlúv a inej administratívnej agendy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
17726/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObchodný sprostredkovateľ
SKObchodný zástupca
SKRealitný maklér
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 298/2019 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339003
ESCO
1498
SK NACE Rev. 2
G46,G47,L68
CPA 2015
G46,G47,L68
Príslušnosť k povolaniu
3339003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Tvorba obchodnej stratégie a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zastupovanie obchodných záujmov - agentáž
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo, vlastníctvo, Občiansky zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevody nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Fungovanie a princípy realitného trhu, subjekty a ich úloha na realitnom trhu. Situácia na lokálnom trhu v danom regióne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
digitálne technológie v realitnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Virtuálna realita, rozšírená realita, technológia majákov, umelá inteligencia, AML, blockchain, smart budovy a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interiérová architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
4
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priestory a nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interiérová fotografia, fotografia statických objektov a budov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch realít
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: výpisy z listov vlastníctva, pôdorysy, katastálna mapa, geometrické a územné plány
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v technických zariadeniach budov a ich využití
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykazovanie dosiahnutých výsledkov v obchodnej činnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie rizika osoby klienta pri povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza prevádzkových a funkčných potrieb užívateľov riešeného interiéru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia súvisiacej dokumentácie s obchodným sprostredkovateľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na zrealizovanie prenájmu nehnuteľností, resp. na uzatváranie kúpnych a predajných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nahlásenie zmien u dodávateľov energií a služieb spojených s prenájmom priestoru
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a návštevy klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s inštitúciami, vybavovanie príslušných povolení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprostredkovávanie prenájmov nehnuteľností klientom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na prenájom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
4
zabezpečovanie komunikácie a súčinnosti medzi klientami, návrh a kontrola postupu a plnenia dohodnutých zmluvných podmienok klientami počas transakcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
4
realizácia nákupu a predaja nehnuteľností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie mäkkých obchodníckych techník a predajných zručností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie kaucií od klienta
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
zhotovovanie fotodokumentácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Exteriéru a interiéru statických objektov - nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.