Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou

Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťouRiadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou koordinuje a zodpovedá za externú a internú komunikáciu firmy alebo inštitúcie. Pripravuje PR stratégiu a je zodpovedný za jej realizáciu s cieľom systematického dosahovania pozitívneho imidžu značky na trhu. Riadi svoj tím odborníkov a stará sa o ich pozitívnu angažovanosť k dosahovaniu cieľov. Pravidelne vyhodnocuje kvalitu práce tímu a jednotlivca, kontroluje plnenie stratégie a v prípade potreby prijíma operatívne a strategické opatrenia na korekciu odchýlok. Dbá o profesionálny rozvoj seba a podriadených zamestnancov formou kontinuálneho vzdelávania. Medzi kľúčové oblasti jeho práce patrí monitoring médií, udržiavanie vzťahov s médiami, príprava tlačových správ, zabezpečovanie odborných a spoločenských akcií organizácie, komunikácia s externými agentúrami, vystupovanie v médiách a úzka spolupráca na dosahovaní cieľov s ostatnými divíziami, najmä s marketingom a HR....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17722/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPR manažér
SKVedúci/riaditeľ odboru komunikácie
SKManažér externej komunikácie
ENChief communication officer
ENHead of PR
ENHead of public affairs
ENCorporate communication officer
ENChief brand reputation manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Výkon na riadiacej pozícii PR predstavuje kombináciu vzdelania, skúseností, riadenia, znalostí a vysokej miery zodpovednosti za reputáciu a hodnotu značky/značiek spoločnosti.
ISCO-08
1222
SK ISCO-08
1222003
ESCO
885
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1222003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé písanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém masových médií a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
online (multimediálna) žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá v prostredí sociálnych sietí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
event management
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a masmediálna politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so sociálnymi médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba propagačných článkov, spolupráca s médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.