Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) ako vrcholový manažér zodpovedá za chod obchodnej spoločnosti, za dosahovanie stanovených ekonomicko-obchodných a personálnych ukazovateľov, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom. V súlade s podnikateľským plánom spoločnosti stanovuje obchodnú a inovačnú stratégiu pôsobenia na trhu, stratégiu podpory zákazníkov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17720/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObchodný manažér
SKObchodný riaditeľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: prax v obchodnej prevádzke
ISCO-08
1221
SK ISCO-08
1221001
ESCO
73
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
1221001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovné pozície, vnútropodniková komunikácia, personálne činnosti - hodnotenie výkonu zamestnancov, vzdelávanie a kariérny rast zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing, marketingový plán, marketingová stratégia, marketingový mix - produktová politika, cenová politika, reklama, distribúcia.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne ustanovenia v oblasti obchodných a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákonník práce, obchodný zákonník, právne predpisy v obchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zostavovania finančného plánu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Analýza externého a interného prostredia, podnikateľský plán, finančný plán.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Členenie a funkcie veľkoobchodu, distribúcia, logistika.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nákup tovaru, skladovanie a ochrana tovaru, predaj tovaru, psychológia predaja, komunikácia so zákazníkom, ochrana spotrebiteľa, reklamácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii, kontrola dodržiavania vnútorných procesov a vnútropodnikových predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovovanie obratov a ich vyhodnocovanie, štatistiky, reporty, plán predaja, obratov, strát, manka a iných finančných nákladov predajne.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie cenových/obchodných koncepcií organizácie obchodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie druhu a množstva tovaru pre predajňu podľa predpokladaného predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola plnenia plánu organizácie obchodnej prevádzky v rámci jej riadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, analýza a vyhodnotenie obchodného plánu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obchodných činností firmy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie manažérskych funkcií na zabezpečenie cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie činností a koordinácia práce obchodného tímu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie, vývoj spokojnosti zákazníkov, zákaznícky servis, vnútropodniková komunikácia, organizovanie práce obchodného tímu - účasť na jednaniach organizovaných manažérmi, vedenie pravidelných porád, budovanie produktívnych pracovných vzťahov interne a externe.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.