Operátor parného stroja a kotla (kurič)

Operátor parného stroja a kotla (kurič) obsluhuje rôzne druhy kotlov, výmenníkov tepla a redukčných staníc pary. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Kurič parných kotlov
Strojník - kurič
Strojník energetických zariadení - kurič
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8182 - Operátori parných strojov a kotlov
SK ISCO-08
8182000 - Operátor parného stroja a kotla (kurič)
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor kotla (kurič)

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Špecifikácia:
Zariadenia na výrobu pary, turbíny a riadiace systémy na výrobu tepla, výmenníky tepla, redukčné stanice pary a pod.
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
V teplárenstve.
4
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
4
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
Elektrina, tlak a teplo.
4
meracie prístroje a systémy v energetike
4
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Špecifikácia:
V teplárenstve.
4
technické normy v teplárenstve
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Špecifikácia:
Práca s parným strojom alebo kotlom.
4
zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Uhlie, plyn a mazut.
4
technická dokumentácia v teplárenstve
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
Špecifikácia:
Kontrola údajov meracích a regulačných prístrojov na riadiacich paneloch a vo velínoch teplárenských zariadení a pod.
4
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov
4
nahlasovanie zistených závad a porúch technikovi prevádzky
4
vedenie záznamov o stave parného stroja alebo kotla v prevádzkovom denníku
Špecifikácia:
Priebeh prevádzky kotla, manipulácii, poruche a iných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli počas zmeny.
4
vyhodnocovanie zaznamenaných údajov meracích prístrojov
4
analýza poruchových a neštandardných stavov prevádzky zariadení a kotlov, vrátane návrhov technických riešení
4
podieľanie sa na realizácii opráv a servisných prác na parných strojoch alebo kotloch
4
príprava prevádzky parného stroja alebo kotla
Špecifikácia:
Zodpovednosť za jeho ekonomickú, efektívnu a bezpečnú prevádzku, za zaistenie kotla a jeho zariadení do opravy pri dodržaní, príslušných interných smerníc, STN, príslušných vyhlášok a predpisov BOZP a PO.
4
operatívne riadenie činnosti kuričov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.