Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadeníMechanik, opravár meracích a regulačných zariadení inštaluje a kontroluje zariadenia na meranie a reguláciu, zabezpečuje kontrolu a údržbu priemyselných riadiacich systémov. Zodpovedá za spoľahlivú činnosť zariadenia na snímanie, prenos a spracovanie tepelnotechnických, spojitých a nespojitých signálov, ovládanie akčných členov a signalizáciu stavov. Sleduje, analyzuje správanie a poruchy zariadenia, preveruje správnosť funkcie, plánuje a dáva podnety na údržbu a technický rozvoj zariadenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1755/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMechanik MaR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vykonáva obsluhu pracovných prostriedkov a vykonáva činnosti s vyšším rizikom podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v rozsahu osvedčenia na činnosť na vyhradenom zariadení elektrickom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421003
ESCO
1211
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
7421003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
slovenské technické normy a technické predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu distribučných sústav a rozvodov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
technické výkresy a schémy meracích a telemetrických systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov v teplárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na montáž, obnovenie a opravy meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadiace obvody, ovládacie prvky a ďalšie komponenty automatizačnej a regulačnej techniky a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch a vyhodnocovanie diagnostických meraní v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy meracích a regulačných zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadiace obvody, ovládacie prvky a ďalšie komponenty automatizačnej a regulačnej techniky a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovenie meracích a regulačných zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadiace obvody, ovládacie prvky a ďalšie komponenty automatizačnej a regulačnej techniky a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a základný servis technológií na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti pridelených meracích strojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.