Ošetrovateľ koní a jazdec

Ošetrovateľ koní a jazdecOšetrovateľ koní a jazdec sa komplexne stará o kone a vykonáva práce súvisiace s ich chovom a správnym ustajnením. Zabezpečuje základný výcvik koní a vedie evidenciu o ich zdravotnom stave. Ošetrovateľ koní a jazdec pripravuje a dávkuje krmivo, sleduje jeho kvalitu, kŕmi a napája kone a pasie ich. Kontroluje celkový zdravotný stav koní a o choré kone sa stará podľa veterinárnych zásad a pokynov veterinára. Zabezpečuje starostlivosť o narodené žriebätá, základný výcvik koní a prvotnú evidenciu o koňoch. Čistí, upratuje, dezinfikuje a podstieľa ustajňovacie priestory.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1753/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENHorse caretaker
ENHorse rider
DEPferdepfleger
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5164,6121
SK ISCO-08
5164003,6121004
ESCO
2100
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
5164003,6121004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jazdecké štýly
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Jedinec pozná spôsoby označovania a identifikácie koní. Pozná jednotlivé kategórie koní. Má vedomosti o vyplnení dokumentácie pre Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat a chovateľské organizácie jednotlivých plemien koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
plemená koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná špecifické vlastnosti jednotlivých skupín plemien koní, plemenné štandardy jednotlivých plemien koní, chovateľské organizácie poverené vedením jednotlivých plemenných kníh. Jedinec pozná testačné metódy jednotlivých plemien koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia, fyziológia a morfológia koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná anatómiu koní s dôrazom na poznanie funkčnosti jednotlivých orgánov a skupín orgánov. Anatomické a morfologické vlastnosti pozná v ich súvislostiach a spolu s poznaním fyziológie pri dynamických procesoch. Získa vedomosti potrebné pre komplexné pochopenie hlavnej úžitkovej vlastnosti koní - pohybu.
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná vlastnosti domestikácieschopných druhov zvierat. Vie posúdiť mieru stresovej reakcie zvieraťa pri zmene životných podmienok a životného prostredia vyvolaných chovateľmi. Pozná spôsoby zmierňovania stresových podnetov so smerovaním k adaptabilite zvieraťa na nové podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o kone
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná jednotlivé potreby koňa z hľadiska starostlivosti v závislosti od ich druhov a využívania. Pozná spôsoby čistenia koní, úpravy hrivy, chvosta a srsti. Pozná spôsoby čistenia a ošetrovania kopýt. Pozná význam dekovania koní pri preprave, po práci a na ustajnení.
Perspektíva: Aktuálna
4
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pochopí význam podkúvania koní v závislosti od ich využitia. Pozná materiály na výrobu podkov a vlastnosti podkov vyrobených z jednotlivých materiálov, pozná typy podkov podľa špecifického použitia. Pozná použitie podkovákov a ich rozdelenie na základe dĺžky, hrúbky a ohybnosti. Pozná použitie kováčskeho náradia a jeho špecifické vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná nároky na ustajnenie koní z hľadiska zoohygienických podmienok. Komplexne pozná špecifiká jednotlivých spôsobov chovu koní z hľadiska podstielania, podávania objemových krmív, podávania jadrových krmív a podávania minerálnych krmív. Pozná denný režim pri jednotlivých spôsoboch chovu koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná nároky jednotlivých plemien koní na welfare z hľadiska zoohygienického a sociálneho. Vie posúdiť stav zoohygienických opatrení a usmerňovať ich zmenu pre zlepšenie pohody zvierat. Vie posúdiť sociálne interakcie ustajnených zvierat a upraviť ich k bezkonfliktnému a nestresujúcemu stavu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná potreby výživy a spôsoby kŕmenia jednotlivých kategórii koní v závislosti od ich využívania. Rozoznáva a posudzuje jednotlivé krmivá z pohľadu ich kvality. Má vedomosti o upravovaní krmív šrotovaním, miaganím, naparovaním, varením, rezaním a vlhčením. Má vedomosti o namiešaní konkrétnej kŕmnej dávke. Vie posúdiť stav a výživnosť pastviny a upravovať veľkosť pastvín ohradníkom. Vie posúdiť aktuálny výživový stav koňa a vie ho porovnať s predchádzajúcim obdobím.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná prejavy zdravého koňa a je schopný poznať prejavy choroby, stavu a úrazov koní. Teoreticky pozná prejavy jednotlivých skupín ochorení, stavov a úrazov koní. Je schopný rozoznať a posúdiť potrebu prvej pomoci a nutnosti privolania veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výcviku koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má vedomosti o princípoch jednotlivých výcvikových metód a ich postupnosti. Pozná navykanie koní na ohlávku, uzdečku a vodenie koní, výuku koní v dvíhaní a ošetrovaní končatín, lonžovanie koní, sedlanie koní a zapriahanie koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy reprodukcie koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná reprodukčnú sústavu koní a jej špecifiká. Pozná hormonálny cyklus kobýl a jeho posúdenie v jeho fázach. Pozná dĺžku a priebeh gravidity kobýl, výhody a nevýhody prirodzenej plemenitby, inseminácie a transféru embria. Pozná jednotlivé metódy reprodukcie koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná spôsoby čistenia jednotlivých typov povrchov stavebných konštrukcií. Pozná účinky a aplikáciu dezinfekčných prostriedkov. Pozná spôsoby sterilizácie zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Má komplexné vedomosti o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pozná ochranné pracovné pomôcky a ich ich použitie. Pozná protipožiarne opatrenia a princíp hasenia jednotlivých druhov požiarov dostupnými prostriedkami. Pozná zásady bezpečnosti pri práci a manipulácii veľkých hospodárskych zvierat - koní. Pozná princípy a zásady dodržiavania opatrení v infekčnom prostredí. Pozná zásady ochrany zdravia pri spoločnej práci s náradím a zariadeniami.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Jedinec ovláda základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a vie ich použiť pri samotnom výkone práce. Pozná zásady prvej pomoci pri úrazoch a vie podať prvú pomoc. Pozná zásady hasenia požiarov a vie hasiť požiare s použitím základných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia koní a ich zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie identifikovať koňa s pomocou pasu koňa a čítačky čipov. Vie adresovať a vyplniť tlačivá Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat a chovateľských organizácií. Vie viesť denník zdravotného stavu.
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie prakticky koordinovať správny sed s dôrazom na položenie dolných končatín a používaním pomôcok. Pozná a hľadá správnu sedlovú polohu troma bodmi, dvoma bodmi a žiadnym bodom. Pozná polohu trupu v súvislosti s rovnováhou a rýchlosťou pohybu. Pozná zauhlovanie horných končatín v súvislosti s pomôckami a nezávislosťou ruky.
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, upratovanie, dezinfekcia a sterilizácia ustajňovacích priestorov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná spôsoby čistenia jednotlivých typov povrchov stavebných konštrukcií. Pozná účinky a aplikáciu dezinfekčných prostriedkov. Pozná spôsoby sterilizácie zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, podstielanie a údržba stajní, výbehov a ohrád pre kone, ošetrovanie a čistenie koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda jednotlivé techniky čistenia koní. Pozná spôsoby podstielania podľa typu steliva a jeho ošetrovania. Pozná spôsoby odstraňovania trusu z výbehov a údržby ich povrchu, ovláda základné ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad, bandážovanie, dekovanie, umývanie, strihanie a česanie koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastieľanie podstieľky a odstraňovanie exkrementov koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec prakticky ovláda nastielanie v jednotlivých typoch ustajnenia koní jednotlivými typmi podstielky (slama, piliny, pelety). Prakticky ovláda základné odstraňovanie exkrementov, odstraňovanie "unavenej podstielky" a strojové odstraňovanie hnoja.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie jazdeckých štýlov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda pravidlá jednotlivých športových jazdeckých súťaží. Pozná špecifiká sediel a uzdení pre jednotlivé disciplíny. Vie používať špecifické pomôcky na ovládanie koňa pri jednotlivých disciplín - voltíž, westernové jazdenie, záprahové jazdenie, vytrvalosť, všestranná spôsobilosť, drezúrne jazdenie, parkúrové jazdenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda metódy starostlivosti o zdravie a pohodu koní. Vie dekovať kone, nasadzovať chrániče a bandáže. Rozozná prejavy nepohody koní a vie ich eliminovať praktickými zásahmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre kone
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie prakticky upraviť krmivo šrotovaním, miaganím, naparovaním, rezaním a vlhčením. Vie odvážiť alebo odmerať množstvo jednotlivých krmív a zmiešať konkrétnu kŕmnu dávku pre konkrétneho koňa.
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a pasenie koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec prakticky ovláda techniku napájania z ruky a spoločného napájadla. Vie podávať jednotlivé časti kŕmnej dávky požadovaným zoohygienickým spôsobom. Vie prakticky manipulovať s koňmi pri pasení.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých kopýt.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné zásady starostlivosti o kone a špecifické požiadavky podľa jednotlivých vekových kategórii a spôsobov využitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda techniku vodenia koňa na ruke v kroku a kluse so zastavením a obratmi. Vie postaviť koňa do výstavného postoja, lonžovať koňa v kroku, kluse a cvale a meniť ruch a kmih pomocou jednotlivých povelov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednotlivec ovláda techniku ochrany končatín, chvosta a hlavy pred naložením koní do prepravníka zvierat, techniky nakladania koní do prepravníkov zvierat (za skúseným koňom, vytvorením uličky, motivácia krmivom a donucovacie prostriedky). Ovláda kŕmenie a napájanie koní počas prepravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie koňa z hľadiska fyziológie, anatómie a základnej starostlivosti o jeho zdravie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zhodnotenie zdedených fyziologických vlastností koňa spolu s jeho anatomických vlastnosťami v súvislosti s jeho nárokmi na základnú starostlivosť s cieľom udržať jeho dobrý zdravotný stav umožňujúci využitie koňa pre prácu a šport.
Perspektíva: Aktuálna
4
základný výcvik koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná princípy základného výcviku koní. Prakticky vie koňovi nasadiť ohlávku, uzdu a postroj. Vie naučiť koňa reagovať na hlasové pomôcky, pomôcky bičom, pomôcky uzdečkou a pomôcky holeňou.
Perspektíva: Aktuálna
4
nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda zásady pri nasadzovaní ohlávky, uzdy a postrojov. Vie bezpečne pristúpiť ku koňovi a správnou technikou nasadiť ohlávku, uzdu alebo postroj.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec je schopný vykonať základné ošetrovanie koní po zranení, chorých koní a koní podľa veterinárnych zásad.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.