Chovateľ v zmiešanom hospodárstve

Chovateľ v zmiešanom hospodárstveChovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravou na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla potrebná kvalita a zároveň zachovalo zdravie zvierat. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín a presuny zvierat. Zabezpečuje výrobu a nákup dostatku objemových a jadrových krmív a zodpovedá za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív a ich správne uskladnenie. Vedie chov zvierat tak, aby dosiahol chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat, vedie evidenciu chovaných zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a knihu veterinárnych zákrokov. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve dohliada na zd...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1742/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6130
SK ISCO-08
6130000
ESCO
2107
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6130000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri chove hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá čerpania fondov z EÚ a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika. Digitálne riadenie klimatizačných zariadení v objektoch živočíšnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
produkcia v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mlieko, mäso, vajcia, vlna, perie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby chovu hospodárskych zvierat, ich produkcia a jej predaj.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
stavby na farme
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
druhy a náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane elektronickej evidencie jednotlivých zvierat s údajmi o ich úžitkovosti, výžive, zdravotnom stave, ruji a podobne, ktoré sú po vyhodnotení využiteľné pri zlepšení ekonomiky chovu a welfare zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat. Vrátane digitálne riadenej prípravy krmiva, optimalizácie kŕmnych dávok ako aj samotného dávkovania krmiva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane digitálne riadenej prípravy krmiva, optimalizácie kŕmnych dávok ako aj samotného dávkovania krmiva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy identifikácie hospodárskych zvierat na pastve pomocou geografických navigačných satelitných systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
robotické systémy dojenia a kŕrmenia zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti o dobrých životných podmienkach zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
metódy vedenia pôrodu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie spôsobu ustajnenia a kŕmnych dávok v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
kontrola výživy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie základnej evidencie vyžadovanej v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat. Vrátane elektronickej evidencie jednotlivých zvierat s údajmi o ich úžitkovosti, výžive, zdravotnom stave, ruji a podobne, ktoré sú po vyhodnotení využiteľné pri zlepšení ekonomiky chovu a welfare zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie opráv a úpravy mikroklímy. Digitálne riadenie klimatizačných zariadení v objektoch živočíšnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
manipulácia s materiálom, polotovarmi a výrobkami v skladoch v rámci zmiešaného hospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, spracovávanie a predaj produkcie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mlieko, mäso, vajcia, vlna a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Marketing v poľnohospodárstve
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kŕmenie zvierat podľa stanovených kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív. Digitálne riadená príprava krmiva, optimalizácia kŕmnych dávok ako aj samotné dávkovanie krmiva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správna technika pasenia hospodárskych zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov. Zabezpečenie správneho napájania hospodárskych zvierat, kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení. Vrátane digitálne riadenej prípravy krmiva, optimalizácie kŕmnych dávok ako aj samotného dávkovania krmiva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní. Správna a bezpečná fixácia zvierat. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, základná identifikácia zdravotného stavu zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín a výber plemenníkov. Asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie hospodárskych zvierat. Vedenie pôrodov.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane drobných opráv a údržby zariadení a technológie používanej v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia hospodárskych zvierat na pastve pomocou geografických navigačných satelitných systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.