Chovateľ hydiny

Chovateľ hydinyChovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony na účely chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite, zabezpečuje evidenciu, kontrolu zdravotného stavu, ošetrovanie, kŕmenie a napájanie. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a pri produkcii vajec v rôznych podmienkach chovu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1737/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKHydinár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Rozsah o dĺžka praxe sa môže líšiť od konkrétnych podmienok chovu a jeho špecializácie.
ISCO-08
6122
SK ISCO-08
6122000
ESCO
2104
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6122000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby financovania a formy sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Sociálne poľnohospodárstvo má svoje miesto v téme sociálnej ekonomiky. Môže vytvárať pracovné miesta a má možnosti ponúkať aktivity s pozitívnym dopadom pre spoločnosť. Je nástrojom použiteľným pre rozvoj vidieka. Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne skupiny obyvateľstva (napr. z rôznymi obmedzeniami, ...).
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec by mal ovládať základné požiadavky na chov hydiny. Ovládať odbornú terminológiu, vedieť definovať jednotlivé úrovne chovov, rozdiely. Mať prehľad a rešpektovať požiadavky na welfare. Okrem toho viesť evidenciu v chove (liahnutie, naskladnenie, odsuny, evidencia o liečbe, výžive, a pod....). ovládať legislatívne požiadavky v zmysle zákona zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, vyhlášky MPRV SR č. 103/2017 zo dňa 25. apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 342/2013 Z.z. zo dňa 23. októbra 2013 o registrácii hydiny a bežcov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec chápe a ovláda správanie zvierat. Veľmi dôležité je poznať požiadavky na prostredie, výživu a tomu prispôsobiť utváranie a veľkosť skupín i voľbu vhodnej technológie chovu. Okrem toho je potrebné do chovu voliť hodné vybavenia ako znáškové hniezda pre nosnice, bidlá a pod. Na správanie na veľký vplyv výživa zvierat. Chov sliepok nosivého typu V chove je nevyhnutné dodržať všetky zooveterinárne opatrenia. Parametre mikroklímy pre tieto chovy sú také isté ako pre úžitkové chovy
Perspektíva: Aktuálna
4
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prevencia chorôb závisí od spôsobu chovu a druhu duhu chovanej hydiny. Zdravie, a tým aj úžitkovosť hydiny, môže ovplyvniť mnoho faktorov. V menších domácich chovoch je hydina náchylnejšia na niektoré infekcie, pretože prichádza do styku s divo žijúcimi zvieratami a škodcami. Problémom je tiež nedostatočná asanácia chovu. Predpokladom zdravého chovu hydiny je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti a dobrého zdravotného stavu zvierat v hygienických podmienkach. V období jesene a zimy je vhodné skontrolovať zdravotný stav kŕdľa a vykonať preventívne odčervenie zvierat. Minimálne raz ročne je je potrebné dôsledné vyčistenie a dezinfekcia chovných priestorov (nielen podlahy). Nezabúdajte ani na deratizáciu. Povrchy je potrebné čistiť od trusu na pravidelnej báze. Pred jarou je vhodný čas na vakcináciu. Na začiatku jari je dôležité sústrediť sa na posilnenie zdravia zvierat, a to kvalitnou výživou, ktorá obsahuje všetky potrebné vitamíny. Správna výživa podporí odolnosť zvierat voči infekciám a bakteriálnym ochoreniam. V rámci prevencie pred ochoreniami odporúčame používanie biopreparátov, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok priamo v podstielke hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Do popredia by mala ísť najmä synergia AKIS s inými národnými a únijnými nástrojmi na podporu inovácií a výskumu, zapojeniu do projektov viacerých aktérov, využitiu AKIS nástrojov pre mladých farmárov, holistickému poradenstvu a rozšíreniu tém poradenstva, budovaniu komplexnej digitálnej platformy a nástrojov AKIS a zníženiu administratívnej záťaže. Prenos poznatkov, zavádzanie inovácií či digitalizácia predstavujú kľúčové prvky udržateľnosti a konkurencieschopnosti pre primárnych producentov vpôdohospodárstve, ako aj potravinové systémy. CAP umožní rámci vybudovania funkčného systému AKIS sa musia zriadiť a rozvíjať operačné skupiny Európskeho inovačného partnerstva pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (ďalej len “EIP“). Cieľom EIP pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť je stimulovať inovácie a zlepšovať výmenu poznatkov. EIP podporuje AKIS prepojením politík a nástrojov na urýchlenie inovácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácie, ich pravidelná údržba a drobné opravy. Rozsah požiadaviek a vedomostí sa môže líšiť v závislosti od podmienok konkrétneho podniku. Dôležité je ovládať zverené mechanizačné prostriedky, ich nastavenia, údržbu, základný servis. Vzhľadom na to, že chov hydiny je prevažne sústredený do veľkochovov tak praktické skúsenosti a požiadavky sa kladú na ovládanie zariadení na dávkovanie krmív, vetranie (riadenie mikroklímy) , napájanie, riadenie svetelného režimu, vykurovanie (počas zimy) a podobne. Okrem toho je dôležité sledovať stav podstielky, emisií a iných faktorov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná a zvláda problematiku zootechniky v chove hydiny. Dôležité je poznať a rešpektovať rozdiely v produkčných chovoch, odchovoch, rozdiely medzi plemenami a hybridmi. Základné zootechnické parametre pre výrobu vajec sú pri oboch typoch sliepok zhodné. Treba však rešpektovať určité rozdiely podmienené predovšetkým biologickými odlišnosťami. Tieto diferencie sa zdôrazňujú v technologických postupoch. Technologickým systémom pri chove úžitkových nosníc sú klietky. Sliepky určené na produkciu násadových vajec sa chovajú predovšetkým na podstielke, ďalej na roštových podlahách a v skupinových a individuálnych klietkach. Na chov nosníc sa väčšinou používajú bezokenné haly s riadenou mikroklímou.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky chovu a spôsoby odchovu hydiny, hydinová produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Organizácia úžitkového chovu: Cieľom výroby hydinového mäsa a vajec je získať čo najviac hydinárskych výrobkov za predpokladu vysokej produktivity práce a nízkych materiálových a finančných nákladov. Druhy chovov: úžitkový chov, šľachtiteľský a rozmnožovací chov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Všeobecne platí, že k najväčším stratám amoniaku dochádza pri aplikácii hnoja na pozemky (35 % - 45 %) a (30 % - 35 %) pripadá na ustajnenie. Použitím špecifických prísad sa môže jeho uvoľňovanie trochu obmedziť. Pri minimalizácii emisií plynov spôsobujúcich skleníkový efekt je potrebné zamerať sa na postupy pri spracovaní odpadov zo živočíšnej výroby. Zavedením opatrení na zníženie emisií v chove, sa zlepšuje kvalita ovzdušia v chovnom priestore, zdravotný stav, welfare zvierat a taktiež rentabilita chovu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná a ovláda základné pracovné postupy. Má praktické skúsenosti. Na niektoré činnosti sa môže vyžadovať vodičské oprávnenie príslušnej skupiny. Okrem toho má vedomosti potrebné pre základnú technickú údržbu pracovných zariadení v závislosti od vybavenia farmy.
Perspektíva: Aktuálna
4
produkcia v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Produkciu v chove hydiny by sme mohli rozdeliť podľa dvoch hlavných komodít a to mäso a vajcia. Vajce patrí medzi nezastupiteľné zdroje živočíšnej výroby vo výžive ľudí podobne ako mlieko. Predstavuje najdôležitejšiu prírodnú potravinu s vysokou biologickou hodnotou. V súčasnosti nastáva v svetovom meradle rýchly rozvoj hydinárskeho priemyslu, ktorý používa hydinové mäso ako kvalitnú a lacnú surovinu na výrobu najrozličnejších mäsových výrobkov. Najmä mäso kurčiat a moriek je pre vysoký obsah bielkovín a nízky obsah tuku mimoriadne vhodné nielen pre deti, chorých, ľahko pracujúcich a pod., ale aj pre staršie kategórie obyvateľstva s nižšími príjmami. Hospodársky významné sú najmä chovy sliepok - nosníc , brojlerov - výkrm, moriek - výkrm, vodnej hydiny. Vedľajším produktom môže byť perie. Okrem toho sa dá efektívne využiť trus hydiny a zvyšky zo spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pravidelná systematická kontrola je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia chovu, výživy a hlavným nástrojom manažmentu chovu hydiny pre včasnú identifikáciu problémov, výber a realizáciu adekvátnych a účinných opatrení na ich riešenie. Podľa výrobného zamerania chovu hydiny sa treba zamerať na jeho ukazovatele a zhodnotiť ich. Cieľom výroby hydinového mäsa a vajec je získať čo najviac hydinárskych výrobkov za predpokladu vysokej produktivity práce a nízkych materiálových a finančných nákladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky pre chov hydiny. Welfare zvierat a ochrana životného prostredia sa stále viac dostávajú do popredia, preto vznikajú požiadavky na vývoj takých systémov ustajnenia, ktoré poskytujú zvieratám životnú pohodu a emitujú minimálne množstvá amoniaku a skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O). K ovplyvneniu koncentrácie amoniaku v maštaliach možno zvoliť rôzne postupy. Vhodnou technológiou ustajnenia a reguláciou mikroklímy možno ovplyvniť jeden alebo viac faktorov, ktoré hrajú úlohu pri tvorbe a uvoľňovaní amoniaku. Časté odstraňovanie exkrementov z podlahy sa považuje za jednoduchú a účinnú cestu redukcie emisií amoniaku. Kurčatá vydávajú do prostredia značné množstvo prachu produkovaného epiteliálnou deskvamáciou, rovnako sa však do prostredia dostáva aj z krmiva, kože, výkalov, atď. Znečistenie v objekte predstavuje rovnako organický aj anorganický prach. Okrem prachu zapríčiňujú znečistenie vzduchu aj mnohé mikroorganizmy (patogénne) NH3, CH4, N2O, CO2, H2O). Na zvieratá, môžu pôsobiť mechanicky, imunosupresívne, alergénne alebo infekčne. Tieto účinky môžu navyše zhoršovať teplotu a vlhkosť vzduchu. Okrem toho sa treba v chovoch hydiny aj dostatočné svetelné pomery, dostatočný prístup k vode a krmivu. Ďalším dôležitým faktorom je správna tvorba skupín (početnosti, životný priestor a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb pre hydinu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vhodné chovateľské prostredie je podmienené najmä teplotou a relatívnou vlhkosťou, účinným vetraním a malou prašnosťou, rovnomerným rozdelením osvetľovacích telies, správnou intenzitou svetla a svetelným režimom, voľbou vhodnej technológie, vrátane výživy a kŕmnej techniky, mechanizáciou prác v halách, vyriešením spôsobu likvidácie trusu, normovaným kŕmnym a napájacím priestorom, dostatkom kľudu v halách, vyriešením spôsobu vyskladňovania hydiny a dostatočným odpočinutím hál medzi turnusmi. Na odchov sliepočiek vo veľkochovoch sa používa väčšinou klietková technológia, v chovoch s menšou koncentráciou a vo výkrme kurčiat sa uplatňuje odchov na hlbokej podstielke. Odchov a výkrm morčiat: Odchov rodičovských kompletov moriek sa uskutočňuje na hlbokej podstielke, prípadne v kombinácii s roštovou podlahou. Odchov a výkrm kačíc: Na ustajnenie kačíc v odchove a výkrme sa využívajú: a) haly s hlbokou podstielkou, b) haly s roštovou podlahou, c) haly s hlbokou podstielkou v kombinácii s roštovou podlahou, d) haly s klietkovými batériami. Hus patrí k najstaršie domestikovaným zvieratám. Zachovala si však vlastnosti divej husi v oveľa väčšej miere ako iné druhy hydiny. Odchov húsat sa uskutočňuje od vyliahnutia po zaradenie do kŕdľa vo veku 7-8 mesiacov.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia chovu hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V súčasnej dobe je pre úspešný chov dôležité mať plnohodnotné údaje o stave chovu. Preto sa do popredia dostávajú moderné spôsoby získavania (zberu), triedenia, ďalšieho spracovania údajov. Tieto slúžia pre optimalizáciu chovu, výživu, reprodukciu, ...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, štandardy a základné postupy. Na životné prostredie nepriaznivo pôsobí aj neodborné používanie chemických prostriedkov a manipulácia s nimi. Neodborné nakladanie s krmivami a ostatnými komponentami výživy, nevhodne uskladnených chemikálií a hnoja sú veľkými znečisťovateľmi ovzdušia, pôdy a podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
metódy dosahovania určenej kvantity a kvality hydinárskej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Na chov samotný, kvalitu a i množstvo má významný vplyv druh chovanej hydiny (správny výber), vhodné chovateľské prostredie, ... Od vyššie uvedeného sa odvíja množstvo a kvalita dosahovanej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosti z oblasti inovácie a diverzifikácie produktov, procesov a obchodných modelov na základe poznatkov vedy a výskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec by mal ovládať aspoň základné znalosti z oblasti obchodu, odbytu. Okrem toho by mal mať vedomosti o spracovaní a využití jednotlivých produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby údržby, čistenia a dezinfekcie priestorov na chov hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane čistenia haly po vyskladnení hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy obrátkovosti chovu hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výživa významne ovplyvňuje znášku, zdravotný stav a pohlavnú dospelosť i tvorbu osvalenia. Je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcu kvalitu násadových vajec. Kŕmne zmesi, ktoré garantujú maximálnu znášku, spravidla nezabezpečujú dobrú liahnivosť vajec. Nedostatok, ale aj prebytok dusíkatých látok v kŕmnych zmesiach vplýva na zhoršenie liahnivosti. Prebytok sacharidov a tukov má za následok pretučnenie hydiny, zníženie znášky a liahnivosti. Na biologickú hodnotu vajec majú najväčší vplyv vitamíny. Priemyselne vyrábané kŕmne zmesi pre plemennú hydinu majú asi o tretinu vyšší obsah i sortiment vitamínov ako zmesi určené na produkciu konzumných vajec. Z minerálnych látok vplýva na liahnivosť vápnik a fosfor, ktoré ovplyvňuje kvalitu škrupiny. Výživa a kŕmenie pri odchove kurčiat mäsového typu sú náročnejšie, pretože kurčatá sú šľachtené na vysokú rastovú schopnosť. Pri obmedzení dennej spotreby krmiva je potrebné v spolupráci s veterinárnym lekárom prebilancovať hodnoty kokcidiostatík, vitamínov a špecificky účinných látok tak, aby sa nenarušil zdravotný stav hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy ochorení, stavy a úrazy hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Predpokladom zdravého chovu hydiny je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti a dobrého zdravotného stavu zvierat v hygienických podmienkach. V období jesene a zimy je vhodné skontrolovať zdravotný stav kŕdľa a vykonať preventívne odčervenie zvierat. Minimálne raz ročne je je potrebné dôsledné vyčistenie a dezinfekcia chovných priestorov (nielen podlahy). Netreba zabúdať ani na deratizáciu. Povrchy je potrebné čistiť od trusu na pravidelnej báze. Pred jarou je vhodný čas na vakcináciu. Na začiatku jari je dôležité sústrediť sa na posilnenie zdravia zvierat, a to kvalitnou výživou, ktorá obsahuje všetky potrebné vitamíny. Správna výživa podporí odolnosť zvierat voči infekciám a bakteriálnym ochoreniam. V rámci prevencie pred ochoreniami odporúčame používanie biopreparátov, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok priamo v podstielke hydiny. Dôležité je okrem iného aj podávanie prípravkov proti parazitom. Chovateľom hydiny sa niekedy stáva, že sa im hydina, najmä sliepky začnú ozobávať a vytŕhať si perie, obvykle v zadnej časti tela. Tento zlozvyk môže prepuknúť až do kanibalizmu, keď sa jednotlivé kusy navzájom pozabíjajú. Vyskytuje sa to u každého druhu hydiny, no u sliepok najčastejšie. Ide tu o agresívnych jedincov, ktorých treba oddeliť od ostatných, prípadne už i poranených kusov. Hydina takto reaguje na stres, ktorý prežila napríklad počas prepravy, zmeny ustajňovacích priestorov, zmeny krmiva, alebo ktorý práve prežíva. Tu sa najčastejšie vyskytuje stres z prehustenia chovateľských priestorov, vplyv iných hlučných okolností v okolí tejto hydiny, príliš veľa svetla v odchovnom zariadení, príliš teplo alebo veľká zima, rovnako aj zmena klimatických podmienok v počasí. Okrem toho sú v chovoch časté zlomeniny končatín.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, štandardy a základné postupy. Na životné prostredie nepriaznivo pôsobí aj neodborné používanie chemických prostriedkov a manipulácia s nimi. Neodborné nakladanie s krmivami a ostatnými komponentami výživy, nevhodne uskladnených chemikálií a hnoja sú veľkými znečisťovateľmi ovzdušia, pôdy a podzemných vôd. Mal by mať prehľad o legislatíve, napr.: Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z.z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 332/2007 Z.z. a zákona č. 388/2021 Z. z. Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 4/2010 Z.z., zákona č. 39/2013 Z.z. a zákona č. 239/2017 Z.z.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri chovoch hospodárskych zvierat treba vytvárať také výrobné a pracovné podmienky, aby sa dosiahli čo najlepšie výrobné a ekonomické výsledky pri zachovaní priaznivého životného prostredia. Okrem toho je nevyhnutné dbať na dodržiavanie zásad BOZP pri obsluhe strojov a zariadení, manipulácii so zvieratami, ...
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Sociálne poľnohospodárstvo má svoje miesto v téme sociálnej ekonomiky. Môže vytvárať pracovné miesta a má možnosti ponúkať aktivity s pozitívnym dopadom pre spoločnosť. Je nástrojom použiteľným pre rozvoj vidieka. Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne skupiny obyvateľstva (napr. z rôznymi obmedzeniami, ...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri chovoch hospodárskych zvierat treba vytvárať také výrobné a pracovné podmienky, aby sa dosiahli čo najlepšie výrobné a ekonomické výsledky pri zachovaní priaznivého životného prostredia. Okrem toho je nevyhnutné dbať na dodržiavanie zásad BOZP pri obsluhe strojov a zariadení, manipulácii so zvieratami, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Do popredia sa dostávajú princípy ekologizácie poľnohospodárskej výroby. Posledné roky sa používajú chemické prostriedky so zníženou záťažou pre životné prostredie. Okrem toho mnoho podnikov prešlo od princípov konvenčného poľnohospodárstva k ekologickému (po období konverzie). Dôležitým aspektom je rešpektovanie legislatívnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
kontrola plnenia plánovaných výkonov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pre úspešnosť chovu je rozhodujúca pravidelná kontrola a úplná evidencia. Dôležité je v závislosti od zamerania chovu sledovať: kvalitu násadových vajec, liahnutie, zdravotný stav zvierat, evidovať a vyhodnocovať znášku, prírastky. Okrem toho neustále aj sledovať životné podmienky chovanej hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia chovu a kategorizácia v chovoch hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Každému chovu je pridelený jednoznačný 6-miestny abecedno-číselný, alebo číselný kód nazvaný registračné číslo chovu. Kód chovu sa nemení, ak sa nemení základné zameranie daného objektu (napr. bitúnok na kafilériu), a nemenia sa jeho geografické údaje (rozdelenie - zlúčenie chovov). Povinnosť registrovať chov vzniká majiteľovi/držiteľovi hydiny, ak chová viac ako 300 kusov kury, moriek, husí, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov alebo 1500 kusov hydiny určenej na výkrm. Pri založení nového chovu, zlúčení viacerých chovov do jedného chovu alebo rozdelení chovu na niekoľko chovov je vlastník povinný zaregistrovať všetky novo vzniknuté chovy. Na zaregistrovanie nového chovu slúži tlačivo „Registrácia chovu“, ktoré poskytujú regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p.. Na pracovisku CEHZ sú akceptované iba originály tlačiva "Registrácia chovu“ (nie kópie) zaslané bežnou poštou na adresu pracoviska CEHZ, ktoré sú potvrdené príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Evidencia v chove hydiny, pohyby sa hlásia a zasielajú prostredníctvom tlačím a informačného systému CEHZ s hlásením zmien/pohybov. Chovateľ vypĺňa tzv. REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE. Okrem toho komunikuje s Regionálnou a veterinárnou správou, MPSR, príslušnými zväzmi a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Sociálne poľnohospodárstvo má svoje miesto v téme sociálnej ekonomiky. Môže vytvárať pracovné miesta a má možnosti ponúkať aktivity s pozitívnym dopadom pre spoločnosť. Je nástrojom použiteľným pre rozvoj vidieka. Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne skupiny obyvateľstva (napr. z rôznymi obmedzeniami, ...). Pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva má vplyv financovanie. Je možné cez rôzne podporné schémy (Program rozvoja vidieka, Európsky sociálny fond, Plán obnovy, ...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Aj s ohľadom na prevenciu proti zavlečeniu nákaz. V ustajňovacích priestoroch pôsobí niekoľko fyzikálnych a technologických faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu a uvoľňovanie amoniaku. Sú to predovšetkým teplota, prúdenie vzduchu (ventilácia) a technologické riešenie podlahy (rošty, plná podlaha). Maštaľné emisie môžu byť výrazne redukované správnym ošetrovaním podstielky, hygienou ustajnenia a kŕmenia. Pevná (plná) podlaha s hlbokou podstielkou vytvára ideálne prostredie na tvorbu amoniaku, ak nie je podstielka správne ošetrovaná (pristielanie, vysušovanie, včasné vymieňanie, prídavok aditív a pod.). Prašnosť je stálou súčasťou vonkajšieho i vnútorného prostredia, pričom sa jedná o zmes jemných častíc vzduchu označovanú i ako aerosól. Zloženie prachu v maštaľnom ovzduší je prevažne organického pôvodu. Prach vzniká z podstielky, z čiastočiek krmiva, vysušeného trusu, šupín kože, ale zdrojom môže byť aj stavebná konštrukcia. Prach v ustajňovacích priestoroch predstavuje závažný hygienický problém. Zníženie prašnosti dosiahneme dodržiavaním zoohygienických zásad a dezinfekciou objektu medzi jednotlivými výkrmovými turnusmi. Mikrobiálna kontaminácia vzduchu je zložitým problémom kvantity a kvality, preto slúži predovšetkým k orientačnému hodnoteniu hygieny maštaľného prostredia a z rovnakého dôvodu prakticky ju nemožno zakotviť do noriem. Je typická pri jednotlivých druhoch a kategóriách zvierat, pretože úzko súvisí s pohybovou aktivitou zvierat, frekvenciou a intenzitou technologických procesov, biologickým zaťažením objektu, technológiou ustajnenia, mikrobiálnymi procesmi v hlbokej podstielke a tekutom hnoji a úrovňou hygieny.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Všeobecne platí, že k najväčším stratám amoniaku dochádza pri aplikácii hnoja na pozemky (35 % - 45 %) a (30 % - 35 %) pripadá na ustajnenie. Použitím špecifických prísad sa môže jeho uvoľňovanie trochu obmedziť. Pri minimalizácii emisií plynov spôsobujúcich skleníkový efekt je potrebné zamerať sa na postupy pri spracovaní odpadov zo živočíšnej výroby. Zavedením opatrení na zníženie emisií v chove, sa zlepšuje kvalita ovzdušia v chovnom priestore, zdravotný stav, welfare zvierat a taktiež rentabilita chovu. K uvoľňovaniu emisií metánu dochádza na anaeróbnych miestach v hnoji (vrstvy bez prístupu vzduchu). Slamené pokrytie hnoja síce môže ovplyvniť oxidáciu CH4, avšak môže tiež dôjsť k tvorbe oxidu dusného (N2O), ktorého vzniká oveľa väčšie množstvo, ako emisií metánu. Emisie N2O z hnojovice môžu mať v nepriaznivých podmienkach väčší vplyv na globálne otepľovanie, ako emisie CH4. Emisie N2O sa vzťahujú na povrchovú plochu. So vyšzovaním hĺbky uloženia sa znižuje koeficient emisií N2O. Preto by mala byť povrchová plocha čo najmenšia. Syntetický kryt bledej farby pokrývajúci hnojovicu (aj z hydinového trusu) cez teplé obdobie, uvoľňuje výrazne menej emisií CH4 pri porovnaní s hnojovicou bez prikrytia, alebo so slamenou pokrývkou. Najvyššie emisie CH4 boli teda podobne ako pri N2O namerané z nezakrytých hnojných hromád a najnižšie z hromád pokrytých PVC. Slamená prikrývka je v podstate nevýhodná, pretože sa poď ňou tvorí vzduch a vytvárajú sa tak emisie N2O. Tie sú závislé na prevládajúcich podmienkach podporujúcich nitrifikáciu. Uhynuté zvieratá, nebezpečný odpad je potrebné zlikvidovať v kafilérii.
Perspektíva: Aktuálna
4
zber, ošetrovanie a triedenie vajec
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správny zber a následné čistenie vajec je dôležité nielen pre ľudské zdravie, ale i zdravie sliepok. Keď sliepka znesie vajce, utvorí sa na ňom povlak, ktorý ho chráni pred preniknutím škodlivých baktérií, vírusov a húb cez škrupinu do jeho vnútra. Keď sa vajce umyje, tento film zmizne a žĺtok ani bielok už nie je chránený. Je teda v záujme chovateľov zbierať vajce čo najčistejšie tak, aby sa potom doma v kuchyni už nemuseli umývať. Vajcové obaly chránia zárodok pred vniknutím nežiadúcich mikroorganizmov k vajcovému žĺtku. Škrupina vajca, ktorá je porézna a priestupná pre plyny a tekutiny, je na povrchu obalená mucínovým obalom. Činitele ovplyvňujúce kvalitu násadových vajec do ich znesenia: a) vnútorné: plemeno, typ kríženca, vek, individualita, pomer pohlaví, zdravie, kondícia, konštitúcia, habitus (ovplyvnenie selekciou) b) vonkajšie činitele: výživa, ako rozhodujúci faktor, ustajnenie - technológia, denný režim, svetelný deň, ošetrovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hydinu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda základné požiadavky pre jednotlivé druhy hydiny a chované kategórie, ktoré môžu mať rozličné nároky na úroveň výživy. Na kŕmenie sa používajú pásové, žliabkové krmítka s reťazovým dopravníkom. Napájačky sa môžu použiť: Žliabkové (plavákové), kolikové, prietokové, klobúkové. Výživa a kŕmenie pri odchove kurčiat mäsového typu sú náročnejšie, pretože kurčatá sú šľachtené na vysokú rastovú schopnosť. Preto sa musia prísnejšie reštringovať kŕmne dávky, a tým sa musí zámerne pribrzdiť rast. Základným kritériom odchovu sú štandardy živej hmotnosti. Spravidla platí zásada, čím vyššia je rastová schopnosť hybridnej kombinácie, tým prísnejšia musí byť reštrikcia krmiva v odchove. Pri obmedzení dennej spotreby krmiva je potrebné v spolupráci s veterinárnym lekárom prebilancovať hodnoty kokcidiostatík, vitamínov a špecificky účinných látok tak, aby sa nenarušil zdravotný stav hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti hydiny a bežcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola úžitkovosti poskytuje: - údaje pre celú plemenársku prácu, - podklady na hodnotenie /selekciu/ a speňažovanie plemenných a chovných zvierat, - podklady pre kontrolu dedičnosti, na spracovanie rozličných plemenárskych a genetických rozborov, plemenárskych programov a na výpočet rozličných plemenárskych parametrov, - podklady na operatívne zásahy v chovoch, na plánovanie živočíšnej výroby a na úpravy kŕmnych dávok na podklade zistenej úžitkovosti. V šľachtiteľských chovoch sa pri kontrole úžitkovosti zisťuje: a) pri sliepkach nosivých typov individuálna znáška, hmotnosť vajec, individuálna liahnivosť, percento hynutia počas odchovu a počas kontrolného obdobia, b) pri sliepkach mäsových typov okrem údajov uvedených pod písmenom a/ aj rastová schopnosť, c) pri morkách, perličkách, husiach a kačiciach individuálna znáška, individuálna liahnivosť, percento hynutia počas odchovu a počas kontrolného obdobia a rastová schopnosť. V rozmnožovacích chovoch sa pri kontrole úžitkovosti zisťuje pri sliepkach, morkách, perličkách, husiach a kačiciach znáška, liahnivosť a percento hynutia počas kontrolného obdobia za celý kŕdeľ.
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a triedenie hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Racionálna výživa je nevyhnutnou podmienkou pri aplikácii moderných metód chovu hydiny. Vyrovnaná výživa je tiež predpokladom odolnosti hydiny voči chorobám a umožňuje maximálne využiť jej genetickú potenciu. Hospodárna výživa znižuje náklady na produkciu. Náklady za krmivá predstavujú všeobecne 60–70 % celkových nákladov za výrobu brojlerov alebo vajec. Účinnosť transformácie živín je teda jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov v chove hydiny a jej produkcii. Živiny a energiu prijatú krmivom potrebujú sliepky na udržiavanie živej hmotnosti tela (zachovaná potreba) a na produkčnú potrebu, ktorou je telesný rast, potreba živín na tvorbu, prípadne obnovu peria a tvorbu vajec. Na napájanie sliepok používame zdravotne bezchybnú pitnú vodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o hydinu podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Medzi základné chovateľské zásady, ktoré umožňujú zefektívňovanie výroby vajec, patrí: 1. Jednorazové obsadzovanie. 2. Presunutie sliepočiek do hál pre nosnice od veku 18 do 20 týždňov. 3. Dodržiavanie hustoty obsádky. 4. Správne dávkovanie krmív. 5. Dodržiavanie svetelného režimu. 6. Dodržiavanie predpísaných parametrov mikroklímy. 7. Zabezpečenie dostatočného kŕmneho a napájacieho priestoru. 8. Zabezpečenie pravidelného zberu vajec, ich ošetrenia a uskladnenia. 9. Prísna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia. 10. Zamedzenie vnikania voľne lietajúcich vtákov. 11. Dodržiavanie imunoprofylaktického programu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie reprodukcie v chove hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Reprodukčná spôsobilosť je dôležitá predovšetkým v procese hybridizácie šľachtených línií na rôznych množiteľských stupňoch. Snahou je nájsť optimum medzi rýchlosťou rastu a reprodukčnou spôsobilosťou. Pravidelná systematická kontrola je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia chovu, výživy a hlavným nástrojom manažmentu chovu hydiny pre včasnú identifikáciu problémov, výber a realizáciu adekvátnych a účinných opatrení na ich riešenie. Mortalita, brakovanie, defekty behákov a hrudné prsné otlaky a defekty hrudnej kosti sú častou príčinou strát pri výkrme brojlerov. Z toho dôvodu sa v šľachtených populáciách robí selekcia proti rôznym defektom najmä čo sa týka behákov. Niektorí šľachtitelia vykonávajú aj selekciu na rezistenciu voči niektorým chorobám.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základnou podmienkou vysokej úžitkovosti sliepok je správny odchov, kedy sa má dosiahnuť zodpovedajúca živá hmotnosť, pevná konštitúcia tela, dobrý zdravotný stav. Tu sa najčastejšie vyskytuje stres z prehustenia chovateľských priestorov, vplyv iných hlučných okolností v okolí tejto hydiny, príliš veľa svetla v odchovnom zariadení, príliš teplo alebo veľká zima, rovnako aj zmena klimatických podmienok v počasí. Okrem toho sú v chovoch časté zlomeniny končatín.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Predpokladom zdravého chovu hydiny je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti a dobrého zdravotného stavu zvierat v hygienických podmienkach. V období jesene a zimy je vhodné skontrolovať zdravotný stav kŕdľa a vykonať preventívne odčervenie zvierat. Minimálne raz ročne je je potrebné dôsledné vyčistenie a dezinfekcia chovných priestorov (nielen podlahy). Nezabúdajte ani na deratizáciu. Povrchy je potrebné čistiť od trusu na pravidelnej báze. Pred jarou je vhodný čas na vakcináciu. Na začiatku jari je dôležité sústrediť sa na posilnenie zdravia zvierat, a to kvalitnou výživou, ktorá obsahuje všetky potrebné vitamíny, hlavne vitamín A, D3 a E. Správna výživa podporí odolnosť zvierat voči infekciám a bakteriálnym ochoreniam. V rámci prevencie pred ochoreniami odporúčame používanie biopreparátov, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok priamo v podstielke hydiny. Veľmi dôležité je sledovať zdravotný stav chovanej hydiny (salmonela, vtáčia chrípka, ...), výskyt škodcov, parazitov, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pri odchove sliepok mäsového typu v klietkach sa používa inseminácia. Vo vyspelých hydinárskych štátoch sa doceňuje význam inseminácie hlavne v súvislosti s rozvojom klietkovej technológie chovu. V našich podmienkach sa začala inseminácia rozširovať vo väčšom rozsahu najmä v chove moriek, nakoľko veľké hmotnostné rozdiely medzi samčím a samičím pohlavím znemožňovali využívanie prirodzeného párenia. Vysoká oplodnenosť vajec v šľachtiteľských, ako aj rozmnožovacích chovoch, je možná iba pri zabezpečení inseminácie. Sporadicky sa uskutočňuje inseminácia mäsových sliepok. Pri znáškových typoch sliepok sa zatiaľ inseminácia v širokom rozsahu nerobí, aj keď to doterajšie poznatky umožňujú. Inseminácia moriek sa bežne využíva v praxi. Vyriešené sú metódy odberu ejakulátu a inseminácie, ktoré sa už len modifikujú v závislosti od technológie chovu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie obrátkovosti chovu hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť hydiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Welfare zvierat a ochrana životného prostredia sa stále viac dostávajú do popredia, preto vznikajú požiadavky na vývoj takých systémov ustajnenia, ktoré poskytujú zvieratám životnú pohodu a emitujú minimálne množstvá amoniaku a skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O). Znečistenie v objekte predstavuje rovnako organický aj anorganický prach. Okrem prachu zapríčiňujú znečistenie vzduchu aj mnohé mikroorganizmy (patogénne) NH3, CH4, N2O, CO2, H2O). Na zvieratá, môžu pôsobiť mechanicky, imunosupresívne, alergénne alebo infekčne. Tieto účinky môžu navyše zhoršovať teplotu a vlhkosť vzduchu. Do popredia by mala ísť najmä synergia AKIS s inými národnými a únijnými nástrojmi na podporu inovácií a výskumu, zapojeniu do projektov viacerých aktérov, využitiu AKIS nástrojov pre mladých farmárov, holistickému poradenstvu a rozšíreniu tém poradenstva, budovaniu komplexnej digitálnej platformy a nástrojov AKIS a zníženiu administratívnej záťaže.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácie, ich pravidelná údržba a drobné opravy. Rozsah požiadaviek a vedomostí sa môže líšiť v závislosti od podmienok konkrétneho podniku. Dôležité je ovládať zverené mechanizačné prostriedky, ich nastavenia, údržbu, základný servis. Vzhľadom na to, že chov hydiny je prevažne sústredený do veľkochovov tak praktické skúsenosti a požiadavky sa kladú na ovládanie zariadení na dávkovanie krmív, vetranie (riadenie mikroklímy) , napájanie, riadenie svetelného režimu, vykurovanie (počas zimy) a podobne. Okrem toho je dôležité sledovať stav podstielky, emisií a iných faktorov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.