Pestovateľ chmeľu

Pestovateľ chmeľuPestovateľ chmeľu sa zaoberá pestovaním rastlín chmeľu obyčajného (lat. Humulus lupulus). Vykonáva komplexné činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách chmeľu na účely dopestovania šištíc a ich ďalšieho použitia. Pestovateľ chmeľu navrhuje a uplatňuje pracovné postupy pri pestovaní chmeľu s cieľom dosiahnuť priaznivé ekonomické výsledky v tejto oblasti. Riadi výrobné a technologické postupy v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami. Zabezpečuje agrotechnickú prípravu pôdy, správnosť postupov pri výsadbe a rozmnožovaní chmeľu, ošetrovanie počas vegetácie, sleduje stav porastov, zodpovedá za výživu a aplikáciu chemických ochranných prostriedkov proti chorobám, škodcom a burinám. Pestovateľ chmeľu zabezpečuje zber, pozberovú úpravu a odbyt chmeľu. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP a hygieny práce. Ovláda požiadavky a nároky spojené s ekologickým systémom pestovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1727/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChmeliar
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6112
SK ISCO-08
6112003
ESCO
2087
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6112003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Klimatické podmienky na pestovanie chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Postupy mechanického spracovania pôdy pri pestovaní chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné agrotechnické operácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hnojenie chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Používanej pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Technický stav strojov, zariadení a technologických liniek používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
ekonomika a riadenie v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Marketing v poľnohospodárstve
4
postupy zberu, triedenia a spracovania chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby skladovania chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o chmeľ počas vegetačného obdobia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy z oblasti sladovníctva a chmeliarstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre kvality v sladovníctve a chmeliarstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pestovania, zberu, pozberovej úpravy a odbytu chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
posudzovanie kvality pôdy, odber vzoriek na rozbor
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane sledovania a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie výsledkov produkcie pri pestovaní chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
evidencia v oblasti sadovníctva a chmeliarstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A s orgánmi štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy techniky na pestovanie chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
pozberová úprava a skladovanie chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava produktov chmeliarstva na predaj
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
umiestnenie konštrukcií na pestovanie chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zakladanie chmeľníc, sadenie chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane evidencie o držbe a využívaní pôdy na pestovanie chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zber chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a chemická ochrana chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Určovanie chorôb a škodcov chmeľu a ochrana proti nim. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín chmeľu. Aplikácia ochranných prostriedkov proti burinám, chorobám a škodcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie chmeľu počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3
organizácia agrotechnických úkonov pri pestovaní chmeľu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Príprava pôdy, výsadba, rozmnožovanie, rez, vedenie a zavlažovanie chmeľu.
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné riadenie činnosti v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie technologických procesov pri pestovaní, výžive, ochrane, zbere, pozberovej úprave a odbyte chmeľu, vrátane vedenia zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.